7. sjezd Korejské strany práce manifestací socialistické soběstačnosti

Přidáno v pondělí 16. května 2016


Od pátku 6. května do pondělí 9. května 2016 proběhl v Pchjongjangu 7. sjezd Korejské strany práce (KSP). Sjezdu se zúčastnili delegáti s právem volit a hovořit, zvolení na provinčních stranických konferencích a funkcionáři strany, ozbrojených sil a mocenských orgánů, hospodářských orgánů, organizací pracujícího lidu a zástupci z oblasti vědy, školství, zdravotnictví, literatury a umění a médií, nominovaní na provinčních stranických konferencích jako pozorovatelé. Také byly přítomny pozdravné skupiny Korejců v Japonsku a Generálního společenství Korejců v Číně.
První tajemník KSP Kim Čong Un přednesl úvodní projev. Účastníci sjezdu uctili chvilkou ticha památku protijaponských revolučních válečných veteránů, vlasteneckých mučedníků, funkcionářů, pracujících lidí a vlastenců, kteří položili své cenné životy v boji za budování socialismu, národní znovusjednocení a věc globální nezávislosti ve věrné podpoře vedení strany a vůdce.
Na sjezdu byly představeny blahopřejné zprávy a hedvábné prapory zaslané ÚV Antiimperialistické národní demokratické fronty, Ústředního stálého výboru Generálního společenství korejských usedlíků v Japonsku, Generálního společenství Korejců v Číně, Ústředního výboru Korejské sociálně demokratické strany a Ústředního výboru Čeondoistické strany Chongu (Strany mladých přátel nebeské cesty). Byly také představeny blahopřejné zprávy, dopisy, květinové koše, dárkové předměty, medaile, čestné tituly a diplomy darované Kim Čong Unovi hlavami politických stran a států, politickými stranami, organizacemi, studijními skupinami myšlenky čučche a osobnostmi různých kruhů různých zemí, zdejšími diplomatickými sbory, sbory ekonomických a obchodních poradců, diplomatickými vyslanci a zástupci mezinárodních orgánů.
Na sjezdu byly představeny blahopřejné zprávy, dopisy a květinové koše zaslané 7. sjezdu a ÚV KSP zahraničními politickými stranami a hlavami stran, orgány přátelství a solidarity, organizacemi pro studium myšlenky čučche a osobnostmi napříč spektrem.
Sjezd zaslal blahopřejné zprávy vojskům Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, která podala význačné výkony při obraně sjezdu strany, a pracujícímu lidu a funkcionářům institucí, průmyslových podniků a zemědělských družstev, kteří předvedli skvělé pracovní výkony v 70denní kampani věrnosti.

      Kim Čong Un začal přednášet zprávu o činnosti ÚV KSP v prvním dni sjezdového jednání a pokračoval v jeho druhém dni. V úvodním projevu soudruh Kim Čong Un uvedl: „V nebývale těžkých časech, kdy se světový socialistický systém zhroutil a spojené imperialistické síly soustředily antisocialistický útok na naši republiku, naše strana a lid byli nuceni bojovat proti nim bez pomoci.
Imperialisté neustále vyostřovali situaci po celá desetiletí, aby našemu lidu neumožnili ani na okamžik žít v míru a zablokovali všechny cesty k hospodářskému rozvoji a existenci prostřednictvím všelijakých blokád, tlaku a sankcí.
Tváří v tvář krutým a rozmanitým obtížím a tvrdým zkouškám a těžkostem a utrpení horšímu než během války, naše strana a lid byli těsněji semknuti kolem Ústředního výboru KSP, měli prezidenta (Kim Ir Sena) a generála (Kim Čong Ila) ve velké úctě jako střed jednoty a vedení a vyvinuli značné úsilí o obranu a prosazování socialistického procesu, sledujíce jedině revoluční linii čučche, předloženou velkými vůdci, když čelili bouři dějin bez sebemenšího zaváhání nebo kolísání.
Díky moudrému vedení prezidenta a generála a síle jednomyslné jednoty KSP, armády a lidu kolem vůdce jsme byli schopni zapsat do dějin hrdá vítězství, rozbít plány spojených imperialistických sil k zadušení republiky na každém kroku a uchovat rudou vlajku socialismu a výsledky revoluce až do konce.“
Ve své zprávě Kim Čong Un uvedl, že sjezdu se účastní 3 467 delegátů s právem volit u a 200 delegátů s právem hovořit; všichni z nich jsou přítomni, jak byli zvoleni na konferencích KSP na různých úrovních. Z nich 1 545 jsou delegáti stranických funkcionářů a politických pracovníků, 719 delegáti vojsk, 423 delegátů státní administrativy a ekonomických funkcionářů, 52 delegátů funkcionářů organizací pracujícího lidu, 112 delegátů funkcionářů v odvětví vědy, vzdělávání, veřejného zdraví, kultury a umění a hromadných sdělovacích prostředků, 786 delegátů pevných členů strany zapojených do polních prací, šest veteránů protijaponské revoluční války a 24 bývalých dlouhodobých vězňů. 315 delegátů tvoří ženy. Přítomno na sjezdu bylo také 1 387 pozorovatelů.
Delegáti provinčních organizací strany ve svých projevech plně podpořili zprávu Kim Čong Una. Ve 3. dni sjezdového jednání byla přečtena blahopřejná zpráva, předložená sjezdu všemi vojsky a ostatním lidem. Byla podána zpráva ke zhodnocení činnosti Ústřední revizní komise KSP. Sjezd pozdravily a květinové koše Kim Čong Unovi předaly blahopřejné skupiny třímilionového Korejského svazu dětí a pětimilionového Kim Ir Senova socialistického svazu mládeže.
Poslední den sjezdového jednání v pondělí 9. května diskutoval změny stanov KSP a stanovil, že nejvyšší pozicí ve straně je její předseda (před sjezdem 1. tajemník). Tajemníci, vedoucí tajemníci a zastupující tajemníci výborů strany byli přejmenováni na předsedy a místopředsedy příslušných organizací a sekretariát Ústředního výboru strany na výbor (byro) výkonné politiky a sekretariát provinčních, městských a krajských výborů strany na úřad (referát) výkonné politiky.
Kim Jong Nam pronesl projev o zvolení Kim Čong Una do nejvyšší pozice KSP. Řekl, že poslední čtyři léta, ve kterých KSP prováděla revoluci s Kim Čong Unem jako svým vůdcem, byla svědky kontinuity nejdivočejší konfrontace s nepřátelskými silami a byla hrdými dny, během kterých probíhala jedno za druhým významná vítězství a velké události, které budou zvláště zaznamenány v dějinách národa, bez ohledu na nejhorší nepřízeň osudu.
V tomto období Kim Čong Un mocně demonstroval důstojnost a národní sílu socialistické Koreje na nejsilnější úrovni svým vynikajícím vedením a zmařil útočné manévry nepřátelských sil k jejímu potlačení, čímž vytvořil pevný základ pro konečné vítězství.
Kim Jong Nam zdvořile navrhl sjezdu zvolit Kim Čong Una za předsedu KSP, což odráží jednoznačnou vůli všech členů strany, vojsk Korejské lidové armády a lidu.
Delegáti každé provinční stranické organizace ve svých projevech plně podpořili a schválili návrh na zvolení Kim Čong Una za předsedu KSP, její nejvyšší pozici. Sjezd zvolil Kim Čong Una za předsedu KSP.

      Sjezd prohlásil, že předseda KSP Kim Čong Un byl zvolen členem Ústředního výboru strany, členem politického byra Ústředního výboru strany, členem prezídia politického byra Ústředního výboru strany a předsedou Ústřední vojenské komise strany, v souladu se stanovami KSP a pravidly volby orgánů nejvyššího vedení KSP.
Sjezd jednomyslně zvolil 129 členů a 106 kandidátů Ústředního výboru strany a 15 členů Ústřední revizní komise strany.
Delegáti byli informováni o rozhodnutí prvního plenárního zasedání 7. Ústředního výboru strany. Byly oznámeny výsledky voleb členů prezídia politického byra (5 členů) a členů a náhradních členů politického byra Ústředního výboru strany (19 + 9 čl.). Byly vyhlášeny výsledky voleb místopředsedů ÚV strany (9 čl.) a podána informace, že byl ustaven výbor výkonné politiky (10 čl.). Delegáti byli informováni, že byla ustavena Ústřední vojenská komise strany (11 čl.). Byli informováni, že byli jmenováni ředitelé oddělení Ústředního výboru strany a šéfredaktor Rodong Sinmun (Dělnické noviny, resp. Noviny práce), orgánu Ústředního výboru strany. Byly oznámeny výsledky voleb kontrolní komise ÚV strany (7 čl.). Bylo oznámeno provolání sedmého sjezdu KSP všem vojskům KLA, mládeži a lidu „Učiňme všestranný útok za úplné vítězství socialismu tím, že spustíme kampaň rychlosti Mallimy!“ (Mallima – legendární rychlý kůň, pozn. překl.)
Kim Čong Un, předseda KSP, přednesl na sjezdu závěrečný projev. V něm uvedl: „Ochraňuje hluboko ve svém srdci největší důvěru a očekávání Vás, kteří jste mi svěřili těžkou odpovědnost předsedy důstojné Korejské strany práce, budu nezlomně bojovat, nabízeje se nelítostně v posvátný boj k urychlení konečného vítězství revolučního procesu čučche, zahájeného na hoře Pektu, a slibuji, že zůstanu věren revoluci, maje vždy v hluboké nezištné úctě náš lid kdykoli a kdekoli, i kdyby mé tělo bylo rozerváno na kusy a kdybych padl.“

      V Pchjongjangu se v úterý 10. května konala masová manifestace a veřejný průvod na Kim Ir Senově náměstí na oslavu sjezdu. Kim Jong Nam, člen prezídia politického byra Ústředního výboru KSP a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, pronesl projev. Vyjádřil největší slávu a vřelé gratulace Kim Čong Unovi po jeho zvolení předsedou KSP, odrážející jednomyslný pocit všech členů strany, vojsk a lidu po celé zemi. Poté následoval veřejný průvod stovek tisíc pracujících Pchjongjangu. V úterý večer se na Kim Ir Senově náměstí konala slavnost mládeže a studentů a pochodňový průvod mladého předvoje k oslavě sedmého sjezdu KSP.

Podle Korejské ústřední tiskové agentury (KCNA) zpracoval Leopold Vejr
Více informací naleznete na stránkách Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan – KLDR.info.