Diskusní vystoupení s. Miroslava Kavije na IX. sjezdu KSČM

Přidáno ve středu 18. května 2016


      Předložená Zpráva ÚV KSČM o činnosti strany v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM je dle mého názoru prezentována v příliš optimistické rovině, ve které je jen náznak kritičnosti, ve které chybí analýza problémů stranického života a práce strany. Chybí jí zásadní třídní hodnocení současného stavu společnosti a jasná vize dalšího vývoje, kterou chce strana lidem nabídnout.
Největší nedostatky v hodnocení spatřuji v oblasti vnitrostranického života, v pravdivém pojmenování stavu členské základny, která je odrazem téměř neprováděné ideologické práce naší strany. Opírám své tvrzení o názory členské základny našeho okresu, při konstatování, že současný stav ČZ je téměř kritický.
Od konání VIII. sjezdu nám ubylo na 14 tisíc členů a dá se předpokládat, že na X. sjezdu budeme konstatovat snížení o dalších 16 tisíc členů a dostaneme se tak ke stavu ČZ 23 tisíc.
Nejde přitom jen o úbytek a vysoký věk členů, ale z tohoto důvodu také o následné slučování ZO KSČM, či v horším případě jejich zánik, poněvadž s odchodem předsedy ZO KSČM se většinou nenajde nikdo, kdo by jej nahradil. Hodnocení VČS konaných v roce 2015 nám nakonec jasně poukázalo na všechny tyto problémy.
Je potřebné pozastavit se nad důvody a pojmenovat příčiny tohoto neuspokojivého stavu, vědom si toho, že nelze tento letitý problém vyřešit ze dne na den za situace, kdy je všeobecný nezájem a nechuť občanů angažovat se v politických stranách, ale hájit své zájmy spíše v zájmových sdruženích. To vyhovuje zejména mladé generaci, které jsme nedokázali nabídnout přitažlivou vizi budoucnosti a naše malá veřejná aktivita a schopnost přizpůsobovat se současným poměrům ji spíše odrazuje.
Jednou z mnoha příčin, a to jednou z nejvážnějších, tohoto neutěšeného stavu, je dlouhodobě zanedbávaná oblast ideologické práce, které chybí zcela ucelený a promyšlený styl její každodenní realizace, promyšlená a důrazná propaganda a odpor proti hrubému antikomunismu.
KSČM je díky tomu vnitřně sama názorově rozdělena při respektování a uplatňování marxisticko – leninské teorie v praktické činnosti, v hodnocení minulosti v době socialistické výstavby i v názorech na úlohu a úkoly strany v současnosti i v budoucnosti, což se odráží i v předložených programových dokumentech IX. sjezdu KSČM.
Řada komunistů se raději vyhýbá názorové konfrontaci, k čemuž dle mého názoru přispívají i postoje dosavadního vedení strany, které jsou mnohdy poznamenány smířlivectvím, nepevností a nejednotností přístupu k problémům, parlamentarismem a oportunismem, podléhající praxi sociální demokracie, s nárůstem pasivity a snahami o nekonfliktní politiku.
Vedoucí představitelé strany nechtějí otevřeně pojmenovávat problémy, natož vyvíjet iniciativu k jejich odstranění. I ve Zprávě ÚV chybí hodnocení, jak jsme splnili úkoly z usnesení VIII. sjezdu. Zamysleme se nad tím, co nového přináší programové dokumenty předkládané našemu sjezdu.

      KSČM se stala součástí establishmentu. Klasické protestní hlasy nespokojených voličů sbírají nová hnutí a o komunistech není tolik slyšet.
Nedostatečná, někdy zcela chybějící je také prezentace naších vyjádření a zásadních postojů k událostem nejen v mezinárodním měřítku, ale i k problémům života našich pracujících – z poslední doby vzpomenu situaci v OKD.
Část veřejnosti je zklamána a rozladěna hlasováním našich poslanců při schvalování pro ně zásadních zákonů – opět z poslední doby uvedu květnové hlasování o referendu k vystoupení z EU.
Chybí nám samostatná komunistická mládežnická organizace, která je nahrazována Komisí mladých, jež se sama zmítá v problémech a neplní ani zdaleka své původní poslání.
Nedostatečná je informovanost občanů o politice KSČM. Podle průzkumu Klubu společenských věd k otázce informovanosti nejzávažnější skutečností je, že činnost KSČM nesleduje vůbec nebo jen málo 90 % mládeže.
Hromadící se a neřešené problémy jsou možná jedním z důvodů, proč je snaha provést volbu nového vedení co nejdříve, bez možnosti řádné diskuse, bez možnosti dát důstojný a dostatečný časový prostor na osobní představení dalším kandidátům, ucházejícím se o nominaci a zakonzervovat tento stav na další čtyři roky. Nabývám tak dojmu, že se nebojíme praktikovat stejné nešvary jako je tomu mnohdy při jednáních v poslanecké sněmovně a na které oprávněně poukazují naši občané a voliči !!!
Delegáti většiny okresů Plzeňského kraje na základě usnesení svých okresních konferencí budou volit do čela nového vedení ÚV KSČM takové soudruhy, kteří chtějí skutečnou změnu. Vedení, které bude každodenně konkrétně a jasně prosazovat, co je cílem Komunistické strany Čech a Moravy. Tímto cílem je socialismus, jako společnost spravedlivého, lidového sociálního státu.
Děkuji za pozornost a blahopřeji nám všem k 95. výročí založení Komunistické strany!

Miroslav Kavij