Za komunistický charakter strany

Přidáno v sobotu 23. května 2015


      Výzva

      všem členům ústředního výboru, krajských a okresních výborů, funkcionářům a členům základních organizací Komunistické strany Čech a Moravy.

      Krize ve světě…

      Ve světě se válčí jak na běžícím pásu. Jako houby po dešti se rodí teorie o nutnosti selekce počtu obyvatel. Současný militantní imperialismus rodí novou vlnu neofašismu k jejich naplnění. Nechvalně proslulý světový četník si usurpuje právo rozhodovat o čemkoli a kdekoliv na světě. Prý v zájmu amerického lidu, tak porušuje základní lidská práva jiných národů. Investuje miliardy do vytváření nebezpečných situací po celém světě. Události posledních měsíců na Ukrajině jsou toho svědectvím. Severoatlantická teroristická organizace za naší účasti a pomoci, hází bomby na děti a starce. Svět je na pokraji hrozby světové války… a my, komunisté, mlčíme. Nemáme právo mlčet!

      …hnůj ve společnosti…

      Žijeme u nás ve zvrácené době. Rodina už dávno není základem státu. Mnozí učitelé neučí ani nevychovávají. Politici lžou. Neumětelové vládnou. Zločinci tahají za jejich nitky. Vrazi jsou hrdinové. Vlastní myšlení je nevhodné. Pseudohistorici zkreslují dějiny. Novináři si na zakázku vymýšlejí. Vzdělanost upadá. Sobectví a lhostejnost jsou nejčastější naší vlastností. Lichváři jsou dáváni za příklad. Církve ohlupují nejen mozky, ale i olupují státní pokladnu. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Sedm set tisíc nezaměstnaných, šest set tisíc prázdných bytů, tři sta osmdesát tisíc registrovaných bezdomovců, devatenáct tisíc dolarových milionářů, pocity bezvýchodnosti, rostoucí počet sebevražd z ekonomických důvodů, soudnictví nad propastí, spravedlnost v pekle… Více jak sto sedmdesát let trvající antikomunismus je i v současnosti u nás vstupenkou do nejvyšší politiky, do sdělovacích prostředků a myšlení mladých lidí… a my komunisté mlčíme. Nemáme právo mlčet!

      …odevzdanost a pasivita ve straně!

      V důsledku dvaceti pěti let naivní tzv. reformní činnosti, zejména vedení, se Komunistická strana Čech a Moravy nachází v déletrvající krizi. V důsledku toho nejsou systematicky řešeny organizační, ekonomické ani ideologické otázky. Vedení strany je odtrženo od své členské základny, která i vzhledem ke svému věkovému složení není dostatečně akceschopná. Kádrová práce se dělá nahodile. Cirkulace kádrů neexistuje. Z některých funkcionářů se stali vlastníci strany. Chybí komunistické přesvědčení a uvědomění. Neumětelství, ale i prospěchářství posiluje rostoucí pasivitu. Mnohé základní organizace nenaplňují stanovy a volené orgány nerealizují usnesení sjezdů. Kritika se nepřipouští, sebekritika se nenosí. Kvalifikovaným programem za socialismus, za změnu kapitalistického, vykořisťovatelského politického systému strana nedisponuje. Dílčí programová prohlášení jsou nesplnitelná a neprosaditelná, složitá a propagandisticky neuchopitelná. Nikdo je nečte, nikdo s nimi nepracuje. Naši poslanci napomáhají spíše v udržování chátrání kapitalismu v zemi. Občané nevědí, co chceme. Neumíme oslovit lidové masy, ani s nimi pracovat. Mladí komunisté ze strany odcházejí, radikální sympatizanti s námi (pro naši pasivitu, rezignaci) nechtějí mít nic společného, střední generace je nejsilněji zasažena antikomunismem a spotřebním způsobem života a starší, postupně sice prozřívající, zůstává rezignovaně odevzdaná osudu.
Výsledky několika posledních voleb, klesající aktivita základních organizací a volených orgánů i pasivita našich členů a funkcionářů uvnitř i vně strany, vyžadují kritickou analýzu na základě marxisticko-leninského komunistického řešení. To bude vyžadovat trpělivou, ale důslednou ideově-politickou, uvědomovací práci v rámci KSČM, směřující k odklonu od reformistické, eurokomunistické cesty, a nastoupení cesty ke kvalitativní změně v myšlení a jednání členů.
Jde o renesanci komunistického hnutí vycházející z učení marxismu-leninismu jako nejvyššího stupně poznání vývoje společensko-ekonomických a přírodních jevů. To může být překonáno jen vyšším stupněm pravdivého poznání. Má objektivně trvalou hodnotu. Nezahyne neschopností některé z dílčích komunistických stran či neschopných nebo všehoschopných funkcionářů.
Revoluční změny k lidově demokratické, socialismus budující společnosti, mohou uskutečnit lidé, kteří teprve k našemu hnutí přistoupí. Proto je nutné dát stranu po všech stránkách do pořádku. Teprve pak najdou lidé odvahu spojit svůj život s komunistickým hnutím. Jinak se naplní slova některých proroků uvnitř i vně strany, slibující její brzký zánik.
Věnujme následující rok 2015, rok 70. výročí osvobození od fašismu, nejen významným výročím a důležité přípravě na krajské a senátní volby v roce následujícím, ale především pořádku ve vlastní komunistické straně. Využijme tvrdé poctivé práce, schopností našich mozků, nápadů, elánu mladých i zkušeností starších k znovuzískání autority komunistického hnutí v naší společnosti.

      Proto vám navrhujeme:

      – zvážit urychlené svolání mimořádného zasedání ÚV KSČM k řešení vnitrostranických otázek a budoucnosti komunistické strany;
– odvolat nebo přijmout demisi celého VV ÚV KSČM;
– pověřit řízením strany funkcionáře ekonomicky ani „funkcionářsky“ nespojené se stávajícím vedením strany;
– uložit předem připravené koncepční zadání nejbližších kroků v rozhodujících oblastech práce strany;
– přerušit jednání ústředního výboru na dobu nezbytně nutnou k přípravě a projednání v členské základně – programového prohlášení a dokončení mimořádného zasedání ÚV KSČM;
– využít počátku příštího roku k uskutečnění okresních a krajských zasedání se zaměřením na řešení vnitrostranických otázek s důrazem především na budoucnost strany;
– svolat celostranickou konferenci.

      Je nejvyšší čas začít bojovat za komunistický charakter KSČM!

Marxisticko-leninský odborný klub při OV KSČM Praha-východ,
6. prosince 2014