Stanovisko k projektům destabilizace Evropy nelegální imigrací a rozvratu morálky, kulturních, civilizačních a společenských hodnot tohoto kontinentu a přípravě války s Ruskou federací

Současná představa USA o uspořádání světa se dá vyjádřit předvolebním heslem současného presidenta Trumpa: „America first!“ (Amerika, zde USA, na prvém místě!) Po bipolárním uspořádání světa, které bylo ukončeno rozpadem SSSR a zemí socialistického tábora, jde dle představ USA o unipolární uspořádání světa a americké výlučnosti v něm. Přesněji jde o představu, kterou mají tajné služby, ozbrojené složky, vojensko-průmyslový komplex, mainstreamová média a finanční špičky, nazývané deep state. Zahraniční politika již není v rukou Bílého domu, ale určuje ji právě onen „výkvět“ tahající z pozadí za nitky, které řídí veškeré dění. USA se tak angažují prakticky ve všech probíhajících válečných konfliktech, rozšiřují přítomnost ve východní Evropě, vojensky se snaží ovládat kosmos, angažují tajné služby v rozdmýchávání nových konfliktů. Tímto nesmírně širokým a finančně náročným záběrem se však americké ozbrojené síly blíží ke svému limitu, zvláště když zejména Čína a Rusko toto uspořádání světa dle představ USA nehodlají akceptovat a vytvářejí modely směřující k multipolaritě. Zde je nutné zmínit zejména jejich projekty obcházející dosud nejvydatnější zdroj financí USA, kterým je jejich, tzv. petrodolar. Vážnou hospodářskou konkurencí USA, a tím i smrtelné ohrožení její dominance, však představuje i Evropa, zejména pokud by došlo k jejímu úzkému propojení se surovinově nesmírně bohatou Ruskou federací. Zvažovaným konečným řešením tohoto „problému“ je dozajista válka, která by však za současného nerovnoměrného rozložení sil velmi rychle vedla k raketojaderné válce a možnému vyhubení lidstva celé planety. Všechno však nasvědčuje tomu, že již delší dobu jsou ze strany onoho „deep state“ hledána i řešení jiná. Nejlépe pokud by se podařilo vyvolat rozměrný válečný konflikt mimo území USA, na příklad ve formátu podobném dvěma předchozím světovým válkám. Ideálně mezi státy Evropské Unie a Ruskou federací…

Ruská federace je tak stále intenzivněji vykreslována v barvách zločinně darebáckého státu, který je zodpovědný za všechno špatné ve vývoji světové politiky, je stále více obkličována vojenskými základnami USA a NATO, je neustále lživě obviňována z agresívní politiky a podobně, byť pravdou je opak. Tento psychologicky připravovaný obraz nepřítele tak nabírá stále jasnějších obrysů, a opakovaná lež se pro mnohé stává pravdou…

Otázkou ale zůstává, jak do tohoto nového „Drang nach Osten“ zatáhnout současnou Evropu, která má historicky dostatečnou zkušenost s výsledky podobných dobrodružství, po jejichž zopakování zejména francouzský a německý voják nikterak netouží. Do hry tak vstupuje oprášený, tak zvaný Kalergiho plán, resp. jeho upravená varianta, která má zločinným projektem masivní řízené imigrace zcela nekompatibilní muslimské kultury, vydávané za „blahodárný multikulturalismus,“ destabilizovat Evropu, vytvořit situaci vhodnou pro zahájení války a zároveň získat chybějící „pěšáky“ pro tuto válku s Ruskou federací. Pro řízení tohoto procesu dle představ „deep state“ USA se podařilo vytvořit zcela nedemokratickou řídící strukturu Evropské unie, včetně mnoha čelných politiků rozhodujících států Evropy, zcela podřízených těmto plánům nejreakčnějšího světového kapitálu směřující k prosazení tzv. „Nového světového pořádku“ (NWO).

V současné době se tak státy EU potýkají se zásadním problémem nelegální migrace z různých států Blízkého a Středního východu a z mnoha afrických států. Orgány EU tento problém neřeší v souladu se stávajícím právem a na místo toho, aby nezákonné vniknutí na území EU bylo stíháno jako porušení zákonů, je v rozporu s těmito zákony legalizováno pod rouškou humanitární pomoci těmto nelegálním migrantům.

V rámci této nelegální migrační vlny se na území EU dostávají desítky tisíc vyznavačů radikálního islamismu. Tito radikální islamisté se volně pohybují po celém území EU, navazují úzké kontakty se zde již dříve usazenými příslušníky muslimské komunity a vytváří podmínky pro teroristické akce páchané s cílem zastrašování obyvatel EU, křesťanů i ateistů, rozdmýchávat náboženskou nesnášenlivost, radikalizovat zejména mladou generaci muslimů žijících v EU a vytvářet podmínky pro činnost radikálních muslimů na území EU. Konečným cílem ze strany muslimské imigrace je převzetí politické moci a ovládnutí evropského prostoru. (To se může stát jak demokratickou cestou – volebním vítězstvím při převažujícím množství muslimského obyvatelstva EU (dlouhodobý horizont), nebo násilnou cestou – terorem v krátkodobém horizontu.)

Česká republika je prozatím mimo hlavní zájem této nelegální imigrace. Otázkou ale zůstává, co nastane, dojde-li k vyrovnání sociálních podmínek těmto osobám ve všech zemích EU a přijetí kvót na příjem běženců. Pak se ČR stane pro tyto osoby velmi lukrativní destinací, neboť za stejných sociálních podmínek zde budou životní náklady stále podstatně nižší než ve výše uvedených západních zemích.

Jako součást této zrůdné invaze zcela nekompatibilní kultury, je současně realizován i neméně zrůdný projekt vycházející z účelově pokřivených „lidských práv“ směřující k rozvratu morálky, kulturních, civilizačních a společenských hodnot tohoto kontinentu, prosazující zdánlivě nepochopitelnou podporu, až glorifikaci:

  • sexuálních menšin (LGBT), včetně homosexuálních manželství s možností výchovy dětí
  • tak zvanou juvenilní justici k rozvratu tradičních rodin,
  • inkluzivní školství s negativním dopadem na všeobecnou vzdělanost,
  • agresívní genderismus,
  • bourání národnostních států,
  • vyvolávání záští mezi národy Evropy, revizí výsledků 2. světové války, atd.

To vše zejména za pomoci tímto kapitálem organizovaných a financovaných, „neziskových“ organizací (NGO), a s podporou mainstreamových sdělovacích prostředků.

Marxisticko-leninský odborný klub výše uvedené vnímá jako vážné ohrožení světového míru, integrity i dalšího vývoje České republiky a se vší rozhodností se bude stavět proti těmto plánům krajní reakce, ať již jejich odhalováním, či podporou všech demokratických sil v ČR, které budou působit proti jejich uskutečňování.

MLOK, 28. října 2017