„Môj názor“

Po minuloročných celoštátnych oslavách 74. výročia Slovenského národného povstania boli prezentované tvrdo negatívne stanoviská členskej základne nášho zväzu voči zameraniu a priebehu celoštátnych osláv SNP, hlavné námietky boli voči amerikanizácii osláv i voči spájaniu osláv s udalosťami v roku 1968. To všetko spojené s trápnym vystúpením moderátora tejto akcie. Som rád, že aj Ústredná rada SZPB zareagovala na tieto kritické názory a odsúdila priebeh osláv SNP.

Konečne sa dostávam ku predmetu môjho príspevku. Dostal sa mi totiž do rúk materiál pod názvom „Zámer osláv 75. výročia SNP a 15. výročia vstupu SR do NATO“.

Ako dlhoročný člen SZPB a syn priameho účastníka povstania musím vyjadriť absolútny nesúhlas so spájaním osláv SNP a oslavami vstupu Slovenskej republiky do NATO. Severoatlantická aliancia predstavuje agresívnu a zločineckú organizáciu, ktorá je zodpovedná za smrť miliónov nevinných obetí v záujme USA a jeho poskokov v NATO.

Spájať oslavy SNP a výročia vstupu SR do NATO považujem za absolútnu neúctu voči priamym účastníkom protifašistického odboja. Považujem to za niečo neprijateľné voči zásadám práce nášho zväzu. Zdá sa, že kritika vlaňajších osláv SNP nepadla na úrodnú pôdu a organizátori sa rozhodli naďalej pohŕdať názormi členskej základne SZPB.

Chcem aj touto cestou požiadať naše vrcholné orgány SZPB, aby počúvali názory členskej základne. Pretože bez členskej základne naše vrcholné orgány stratia svoju legitimitu a stanú sa zbytočnými. Chcem upozorniť, že sa nachádzame v období pred oblastnými konferenciami SZPB a pokiaľ nebudú hlasy členov našej organizácie brané s potrebnou vážnosťou, môže to spôsobiť problémy pri príprave a organizácii zjazdu SZPB. V členskej základni nášho zväzu sa prejavuje nespokojnosť s nízkou razanciou voči zameraniu a pôsobeniu nášho zväzu voči prejavom fašizmu a snahám o revíziu výsledkov druhej svetovej vojny zo strany USA a „západných spojencov“, ktorí cieľavedome potláčajú rozhodujúcu úlohu Sovietskeho zväzu pri porážke fašizmu a snažia sa revidovať výsledky druhej svetovej vojny vo prospech síl, ktoré nemali rozhodujúcu úlohu pri porážke fašizmu.

Týmto príspevkom nechcem náš zväz rozbíjať, ale naopak zjednocovať. Naše poslanie a zameranie je jasné a jednoznačné. Sme zväz protifašistických bojovníkov – a preto boj proti fašizmu (napríklad na Ukrajine i inde vo svete), musí byť aj v protiklade s protiľudovou politikou našej vlády i prezidenta v orgánoch OSN i štruktúrach Európskej únie.

Ak sa nedokážeme jasne a jednoznačne vymedziť voči krokom našej vlády a ďalších ústavných činiteľov, stratí náš zväz svoj zmysel a opodstatnenie.

     Július Feješ, predseda ZO SZPB Detva, v Detve, 31. 1. 2019