Řízek se salátem byl dobrej…

aneb Vlci se nažrali a kozy zůstaly celé a doktor Štrosmajer by novelizoval svou slavnou větu – Kdyby neschopnost nadnášela, tak by ulicí Politických vězňů prolítla v sobotu eskadra bílých holubiček.

Špatně připravená celostranická konference prokázala neschopnost ústředního výboru (jak aparátu, tak voleného orgánu) v plné šíři. A tak se nelze divit, že k nám přicházejí kritické názory a stanoviska. Nechtějí ublížit straně a komunistickému hnutí. Chtějí probudit přední funkcionářský aktiv z letargie ke skutečně politické práci. Na prvním místě především toho nejzodpovědnějšího a tím by měl být Ústřední výbor KSČM.

Pokud by takto měla být připravená i červnová Programová konference s podobným výsledkem, tak už v dálce slyšíme jak se mílovými kroky blíží umíráček.

Redakce „Rudehopraporu“ nemusí se vším co nám čtenáři pošlou souhlasit, ale dává v anketě prostor těm, kterým není lhostejné, co se se stranou děje.

Z diskusních vystoupení a vašich příspěvků do diskuse:

… brněnského Martina Říhy

Nikdy jsem si nepomyslel, že budu muset vystoupit a přednést tak ostrý příspěvek, v podstatě protest. Ale současný stav ve straně, která je mně velmi přirostlá k srdci to, podle mne, vyžaduje.

Uplynulo několik měsíců od X. sjezdu, který stanovil úkoly pro nově vzešlé vedení. Byla přijata jasná usnesení, která měla za cíl vyvést stranu z nejistoty a rozkolů. Musím hned na úvod konstatovat, že se tak nestalo, usnesení směřovaná v podstatě pouze k vedení strany, nebyla naplněna. Vedení, konkrétně předseda ÚV, zodpovídal za zpracování krátkodobého politického programu KSČM a ekonomickou analýzu hospodaření strany do XI. sjezdu strany. Že tento úkol nebyl splněn, není třeba zdůrazňovat. I zde, podle mého názoru, můžeme hledat jeden z důvodů našeho neúspěchu v posledních – komunálních volbách. Občanům jsme totiž z centra neřekli, co komunisté chtějí. Jde tedy nejen o neplnění sjezdového usnesení, ale, a to především, o závažné politické pochybení. Zůstanu u sjezdového usnesení. Bylo uloženo nachystat jednání celostranických konferencí, jedné k vnitrostranickým věcem a druhá má být programová. Ano, strana potřebuje řešit úpravu Stanov, potřebuje řešit konsolidaci a řízení v souvislosti s úbytkem členské základny. Je třeba vyřešit ekonomické krytí aktivit a řízení strany a stranické struktury! Nic z toho se však, podle předložených materiálů, nepodařilo naplnit a jen konstatujeme věci, jak jsou! Projevilo se to například při přípravě dnešní konference. Návrhy týkající se ekonomiky strany a její konsolidace – žádné! Problematiku změny Stanov přesouváme zpět na sjezd, když ten předchozí rozhodl, že to má řešit právě naše dnešní konference! Dnes ovšem provedeme jen ty nejnutnější změny ve Stanovách. V podstatě tak negujeme úsilí členské základny, základních, okresních a krajských organizací vyvinuté v uplynulém období. U nás v Brně jsme k řešení této otázky přistoupili se vší odpovědností. Shromáždili jsme názory jednotlivých členů i základních organizací a projednali je na mimořádné konferenci. To, že názory a náměty ke změnám Stanov z jednotlivých krajů a okresů, základních organizací i jednotlivých členů nebyly podrobeny analýze a zapracovány do konkrétního návrhu pro dnešní jednání, že jsou pouze informativním podkladem, považuji za potvrzení toho, co často zaznívá – vedení ÚV nižší články v podstatě nepotřebuje! Dnes musíme rozhodnout o některých zásadních otázkách změny Stanov, které se týkají přípravy sjezdu počínaje jednáními VČS. Některé by mohly projít bez diskuse, mám na mysli např. otázky týkající se rozpočtu či revizora ZO. Jiné bychom měli diskutovat. Zde mám na mysli vložení věty týkající se souhlasu s užitím osobních dat členů strany dle návrhu našeho MěV. To hlavní, o čem však dnes musíme rozhodnout, je otázka nového ÚV, který bude řídit stranu po XI. sjezdu. Byl nám předložen variantní návrh. Jednoznačně jsem proti variantě č. 2, to je zachovat stávající stav. Vzhledem k tomu, že jsem vždy zastával názor, že o věcech by mělo rozhodovat co nejvíce lidí, se mi líbí varianta 1, která v podstatě potvrzuje stávající počet členů ÚV, současně však zajišťuje naplnění principu poměrného zastoupení členů strany v jednotlivých krajích. Dnes jsme však v situaci, kdy je třeba hlasovat pro variantu 3, tedy snížení počtu členů ÚV. Nehledě na ekonomickou stránku by toto řešení mohlo a mělo přispět ke zvýšení akceschopnosti ÚV. Proto tuto variantu plně podporuji včetně toho, že členové ÚV budou na návrh okresních konferencí voleni na krajských konferencích. V podkladu uvedenou poznámku, že tato varianta by zasáhla do změny Stanov KSČM, považuji za nepatřičnou, jsme tady přece proto, abychom našli řešení.

Připadá mi, že nikdo nechce říznout do živého a naše krize se stále prohlubuje. Sociální nůžky se rozevírají neskutečnou rychlostí a snad už víc rozevřít nejdou. Opíjíme se kecy o zmobilizování členské základny a dáváme si nesplnitelný úkol přijímat nové členy! Ale bez opravdu radikální levicové politiky to nepůjde a tu měl představit náš krátký a opravdu LEVICOVÝ PROGRAM, který bude stručný a bude konstatovat, že chceme opravdu socialismus.

Taškařice mezi námi a spojení se s „establishmentem“, k tomu politikaření – tak nás občané navenek vnímají, nám na důvěryhodnosti nepřidá! Musíme jasně říct, že tato země je vyčerpaná a lidem opravdu hrozí pád na dno. Je nutné udělat vše pro to, že jen opravdu socialistická společnost může takové nebezpečí zvládnout! Každý den se dozvídáme, že je ohrožena potravinová bezpečnost, bezpečnost jak taková vůbec, blíží se doba, kdy základní věc pro život – voda – bude placena zlatem. Mění se klima, zřejmě nás čeká mnohem složitější doba a sociální nůžky, které se otvírají, hrozí velkým třeskem. A my k tomu mlčíme. A my napravujeme kapitalismus!

Velice si vážím práce, kterou na půdě parlamentu odvádějí naši poslanci. Soustředěné úsilí na prosazování našich priorit přináší výsledky a za to jim po právu patří uznání a poděkování. Je však současně pochopitelné, že ne všichni lidé včetně členů strany to takto vidí. Obávám se, že převažují názory, že naši poslanci, ať mi prominou, podporují vládu lidí, kteří vedou zemi chaoticky metodou pokus omyl. Zavlékají nás do vleku dvou velkých hráčů na území Evropy, tedy Německa a Francie, kteří nám diktují, co budeme jíst a co budeme dělat. Ztrácíme svoji suverenitu, svobodu rozhodování o sobě sama! Nechali jsme morálně zdevastovat společnost, školství, které nám záviděli, se v současnosti stalo zprofanovanou „vymývárnou“ hlav mladé generace! Ekonomika a společnost doplácí na chybně nastavenou vzdělávací soustavu! Zdravotnictví – škoda mluvit. Byl z vás někdo u lékaře teď? Chybí specialisté, čeká se na operace, bez známostí jste nikdo. Čekáte i 5 hodin na ošetření! A jak vypadá situace v dopravě, o tom ani nebudu hovořit, jen vzpomenu, kolik bylo opraveno silnic a vybudováno dálnic! Jednou jsem se ptal, coby zastupitel, v jakém stavu jsou komunikace ve městě. Bylo mně odpovězeno, že 67% je ve špatném technickém stavu. Je 30 let po tzv. revoluci a všichni fundovaní v oboru vědí, že životnost komunikací je 30 let! Tak na komunisty to už asi nesvedou!

Lidé od nás, komunistů, čekají lék a my jim musíme jasně říct: Ano, vyléčíme společnost, ale bude to bolet. Bohužel „narkóza, anestezie“, tedy kapitál, odtekl na západ a k domácí oligarchii. Stárne nám populace a musíme to řešit tak, abychom zajistili důstojné dožití všem, kteří poctivě pracovali i těm, kteří byli nemocní! Kdo jiný než my komunisti. To vše musí obsahovat program! Musí říct také o našem postoji k životnímu prostředí.

Zpět ke stranickým věcem. Soudruh Ort byl sjezdem zvolen a určen k tomu, aby stranu vyvedl z ekonomické krize. Za celou dobu jen prosazoval dokumenty, které mají spořit a spotřebovávat! Nehledal nové zdroje, nenastartoval Futuru k provoznímu zisku bez skrytých dotací od majoritního vlastníka KSČM. Proč si musíme platit kampaně, a Futura nevydělává? Bylo by to moc práce? Ale od toho jsi byl, soudruhu, zvolen a doporučen do představenstva Futury! Proč jsi neprovedl hloubkový audit a nezačal ekonomickou reformu od podlahy? Zatím spotřebováváš jen peníze, které jsme mohli my všichni využít jinak! Nikdy by mě nenapadlo jako krizového manažera jezdit po světě a doma bych nechal firmu, která by se potápěla. Je načase to změnit a věřím, že tato strana a její členové, delegáti řeknou dost. A budu pokračovat – všichni jsme měli předložit návrh na změnu struktury a řízení strany a to, co jsme předvedli, je jen pokus o špatný žert. Vždyť vy, které jsme dali do vedení, tu stranu vedete k fyzické likvidaci, ani náznak, že chcete něco změnit! Soudruhu místopředsedo Grospiči – proč nemáme program, který přitáhne mladé lidi i ty středního věku, kteří nám uvěří, že jsme na jejich straně a má smysl být znovu v bývalé masové straně před listopadem 1989? Nesplnili jste zadání X. sjezdu ani jeden, zklamali jste jak občany, tak členskou základnu. A ty, soudruhu předsedo, jsi sklouzl jen k papalášství. Všichni ti rozvrací stranu, ti, kdo mají jiný názor, jsou označení jako rozvraceči! Mám jiný názor na vládu s oligarchou a je načase mu říct dost! Za to křeslo v parlamentu to nestojí. Katko, jsem proti Evropské unii, protože tento národ zotročila a zlikvidovala jeho zemědělství, průmysl a teď bude drancovat i přírodní zdroje. S vodou už začali. Myslíte si, že nám to vrátí dobrovolně? Určitě ne a je třeba jim to důrazně připomenout! Občanům je třeba neustále vysvětlovat naše místo v Evropském parlamentu. Nevadí vám, že ve jménu USA umírají naši lidé? Okamžitě musíme odejít z vlády, která nás táhne do dalších válek! Pokud toho nejste schopni, odejděte taky a pusťte novou krev, která stranu potáhne k novému a šťastnému životu pro občany, ne pro hrstku vyvolených. Je za 5 minut 12! Heslo „všichni kradou“ se ukázalo zvláště na hnutí ANO! My jasně řekněme: Nejsme jako oni. Zbyly nám holé ruce, ale s námi je zase naplníme hojností a spravedlností pro všechny! Změníme zákony tak, aby i ten poslední občan měl zaručenu spravedlnost a slušné živobytí!