Miliony hladových s nejistotou, zda budou jíst

Miliony domácností v nejbohatší zemi světa, USA, jsou zasaženy chudobou, nezaměstnaností nebo zaměstnáním, jež nestačí, částečnou nezaměstnaností, hladem, nejistotou, kdy se nají, a všeobecnou nouzí.

Proč? Protože obě pravicová křídla jejich válečné strany vydávají většinu celonárodního volného příjmu na militarismus, k zachování globální říše základen Pentagonu a nekonečných agresí na četných jevištích, spolu se záchrannými balíčky a almužnami americkým podnikům.

Jen v novém tisíciletí šly na výše uvedené zájmy biliony dolarů, a bohatým byly sníženy daně, zatímco potravinové lístky a další programy sociálního zajištění jsou rychle vymílané, aby se výše uvedenému pomohlo, když celostátní dluh vylétl na ročních víc než 1 bil. $.

Většina amerických domácností, kde jeden nebo víc členů má zaměstnání, má malé nebo žádné úspory, takže jim s každým zameškáním placení účtů hrozí hlad a bezdomovectví.

Podle serveru www.feedingamerica.org (zabývá se hladem v Americe, pozn. překl.) 79 procentům hospodyněk v USA tato organizace pomáhá spoléhat na „levné nezdravé potraviny, aby nakrmily své rodiny“, a celkem takto funguje 84 % domácností s dětmi.

Velká většina domácností, které jsou klienty Feeding America (FA), čelí nepřijatelným volbám – 69 % je občas nuceno zvolit mezi jídlem a zařízením, 66 % mezi jídlem a zdravotní péčí, 31 % mezi jídlem a vzděláním.

Násilně přikrmovaná neoliberální krutost Republikánů a nedemokratických Demokratů přispěla k tomu, že v 58 procentech domácností, které jsou klienty FA, je jeden nebo dva členové s vysokým krevním tlakem a 33 % trpí cukrovkou; mezi starými lidmi je toto číslo mnohem vyšší, 77 % s vysokým krevním tlakem a 47 % s cukrovkou.

Téměř polovina domácností v FA má jednoho nebo i víc členů s „uspokojivým nebo ubohým zdravím“.

Kvůli nezaměstnanosti nebo mzdě na hranici chudoby zakusila za posledních pět let šestina klientů FA vyvlastnění nebo vystěhování. Převážná většina klientů FA není potravinově zabezpečená (84 %), je bez přístupu k dostatečnému, dostupnému, výživnému jídlu a občas trpí hladem. Podle Ministerstva zemědělství USA potravinová nejistota zasáhla v roce 2018 37 milionů Američanů, včetně více než 11 milionů dětí – tyto počty jsou pravděpodobně (uměle) sníženy.

Feeding America vysvětlovala, že ožebračené domácnosti, i další nad hranicí chudoby, nemají jisté jídlo, protože nejsou vždy schopné nakoupit, co potřebují, a dodala: „Nejistota v potravinách neexistuje izolovaně, protože rodiny s nízkými příjmy jsou zasaženy četnými, navzájem se překrývajícími problémy jako chybějícím dostupným bydlením, společenskou izolací, chronickými nebo akutními zdravotními problémy, vysokými výdaji za léky a nízkými mzdami. Když to sečtete, tyto problémy jsou významnými sociálními faktory, určujícími zdraví“ a blaho, rychle se zhoršující v nestarajících se Spojených státech, nejbohatší zemi světa s největšími majetkovými rozdíly mezi rozvinutými zeměmi.

Stav národa je hanebný, slouží výlučně privilegované vrstvě a vykořisťuje většinu ostatních ku prospěchu zámožných. Jak uvedla FA, potravinová nejistota a hlad zasahují prakticky na všechny komunity ve Spojených státech.

Server Do Something.org prodiskutoval „11 faktů o hladu v USA a uvedl následující:

  • Kolem 40 milionů Američanů každoročně zakouší hlad.
  • Nejméně 15 milionů amerických domácností žije v nejistotě, zda bude mít co jíst.
  • Hlad je zaviněný chudobou a nedostatečnými zdroji financí, což je celonárodní problém.
  • Kolem 45 milionů Američanů spoléhá na potravinové lístky, děrovatý program, poskytující nedostatečnou pomoc.
  • „Každé šesté americké dítě neví, kde dostane příští jídlo.“
  • „22 milionů dětí v Americe je závislých na zlevněném obědě, jenž dostávají ve škole, ale pořád 3 miliony dětí nedostávají snídani, již potřebují.“
  • Děti, které nemají zajištěné jídlo, jsou pod větším rizikem, že se u nich rozvinou fyzické nebo duševní zdravotní problémy. Na akademické nebo fyzické činnosti se podílejí jen málo.“
  • Potravinová nejistota zasahuje celonárodně městské i venkovské oblasti.

Lidé barevné pleti (černoši a latinos) jsou hladem a potravinovou nejistotou zasaženi nesrovnatelně víc. Státy s nejvyšší mírou potravinové nejistoty jsou Mississippi, Louisiana, Alabama, Nové Mexiko, Arkansas, Kentucky, Maine a Oklahoma.

„Domácnosti s dětmi mají podstatně vyšší míru potravinové nejistoty a hladu,“ uvedl Something.org.

Údaje ze sčítání obyvatel v USA ukazují, že přibližně polovina domácností v USA žije v bídě nebo na její hranici, čímž tvoří trvale deklasovanou nejnižší třídu v nejbohatší zemi světa, s malými dětmi a starými lidmi jako nejvíce zasaženými.

Chudoba, bezdomovectví, hlad, potravinová nejistota, nedostupná zdravotní péče a celkové vyloučení zasahují nespočet milionů Američanů.

Je to ostuda národa, nestarajícího se o velkou většinu svých občanů, o společnost „ať jedí koláče“. (Pro ty, kteří nedávali ve škole pozor nebo se už tyhle dějiny neučí: údajný výrok francouzské královny Marie Antoinetty těsně před vypuknutím Velké francouzské revoluce; pozn. překl.). Stephen Lendman www.intrepidreport.com/archives/28392 překlad Vladimír Sedláček