Diskusní vystoupení s. Jiřího Bulky na IX. sjezdu KSČM

Přidáno ve čtvrtek 19. května 2016


      Soudružky a soudruzi!
Musím polemizovat s některými tvrzeními ze Zprávy ÚV KSČM o činnosti strany v období od VIII. do IX. sjezdu. Zpráva je velmi obsáhlá a laděna je pěkně do růžova. Jsem s její úrovní nespokojen, mnohé povrchní závěry odmítám a vytýkám jí malou kritičnost a pouhou popisnost. Chybí v ní analýza problémů stranického života a práce strany, chybí v ní zásadní třídní hodnocení současného stavu společnosti a jasná vize blízké i vzdálenější budoucnosti.
Celou čtvrtinu Zprávy tvoří hodnocení práce poslaneckého klubu. To je ovšem typické pro činnost strany, kterou její vedení orientuje především na tuto oblast stranické práce. Odpovídá tomu i hodnocení výsledků realizace programových dokumentů přijatých VIII. sjezdem strany. O plnění usnesení VIII. sjezdu není ve Zprávě ani slovo. Postrádám analýzu stanovisek z jednání VČS, OK a KK KSČM a přijatá doporučení pro jednání sjezdu, které jsem v žádné ucelené podobě ve sjezdových materiálech nenašel. Zmíním se tedy jen o některých problémech, protože na diskusi je velmi malý prostor.
Ve Zprávě se tvrdí, že nebýt tak silný vliv antikomunismu ve většině sdělovacích prostředků, mohli bychom prý daleko lépe, než se nám daří dosud, informovat veřejnost o našich stanoviscích a postojích k různým problémům. Proč tedy bylo zrušeno vysílání internetového rádia a nebyl učiněn ani pokus o vysílání internetové televize? Proč byla zrušena prodejna knih v budově ÚV, proč bylo zrušeno Muzeum dělnického hnutí? Je to ale opravdu hlavní důvod proč lidé, naši potenciální voliči, marně hledají zásadová stanoviska naší strany k politickému dění? Opravdu vysvětlujeme současné jevy na základě marxismu (o leninismu pro jistotu ani nehovoříme!), abychom vývoj u nás i ve světě pochopili a dokázali ho občanům srozumitelně vysvětlit? Rád bych například slyšel o reakcích představitelů strany na řešení situace v OKD a marxistické vyjádření k naší angažovanosti v této ukázkové záležitosti hospodaření kapitalismu s národním nerostným bohatstvím a lidskými životy.
Ve Zprávě se konstatuje, že politika KSČM se stále opírá zejména o osobní agitaci, o vliv našich členů na své nejbližší okolí. Ovšem k tomu, aby člen strany mohl provádět účinnou agitaci, musí být systematicky připravován na stranických schůzích, akcích a také prostřednictvím tisku. Musí mít příklad od vedoucích funkcionářů na všech stupních, kteří by měli názorně při každém vystoupení na veřejnosti i v rámci strany ukazovat, jak tento požadavek uplatňovat. Bohužel tomu tak není. I vedoucí funkcionáři strany svými protichůdnými názory a postoji matou nejen veřejnost, ale i členskou základnu! A nejde jen o pohled na historické události! Základní problém je v tom, že neexistuje promyšlený a ucelený styl a pravidelný systém ideologické práce. Propagovat naše komunistické myšlenky přece znamená, že je budeme znát a budeme o jejich správnosti přesvědčeni! KSČM je uvnitř sama názorově rozdělena. Rozdíly jsou v respektování a uplatňování marxisticko-leninské teorie v praktické činnosti, v hodnocení minulosti v době socialistické výstavby i v názorech na úlohu a úkoly strany v současnosti i v budoucnosti. Nevidím hlavní problém ve vytváření radikalizujících skupin vně i uvnitř KSČM, které by, údajně podle Zprávy, chtěly vnášet prvky populismu a neklidu s cílem vydobýt výhody a postavení, ale v tom, že strana díky současnému vedení čím dál tím více a zřetelněji opouští myšlenky komunismu a podléhá vlivu sociáldemokratismu. Diskuse na toto téma se nevede, ale potlačuje. Je mi líto, že jsme vinou této politiky ztratili podporu mladých komunistů, kteří se od nás distancují. Dnes to vypadá, že se strana a řada komunistů názorové konfrontace bojí a raději se jí vyhýbá. Politika strany je zřetelně poznamenána smířlivectvím, parlamentarismem a oportunismem a téměř nulovou aktivní mimoparlamentní činností. Příliš podléhá pasivitě a snaze o nekonfliktní politiku. Tím zákonitě ztrácí svůj komunistický charakter. Hrubou chybou je dlouhodobé zanedbávání ideologické práce. Taková politika nemůže být programem komunistické strany a její vedení na tom nese hlavní podíl viny.
Proto navrhuji celé vedení odvolat a zvolit nové, které bude schopné řešit otázku obnovy komunistického charakteru strany, sjednocovat komunisty ke společnému úsilí o naplnění programových cílů a působit aktivně nejen na sympatizující občany.
Proto navrhuji do usnesení sjezdu:
Neschvalovat návrh programových dokumentů IX. sjezdu KSČ:
„Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“;
„Informace o analýze období před rokem 1989“;
„Devět priorit IX. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy“.
Tyto dokumenty vzít pouze na vědomí.
Předsedovi a novému ÚV uložit:
Do příštího sjezdu vypracovat skutečně komunistický program, který bude jasně deklarovat naše cíle a bude základem pro uvědomování a získávání dalších sympatizantů a nových členů strany.
Sjezd strany svolávat po 2 letech a v případě potřeby svolat i mimořádný sjezd.
Vytvořit ideologické oddělení ÚV KSČM. Ve stranické práci se důsledně řídit teorií M-L, organizovat stranické vzdělávání a svolávat pravidelné teoretické konference k rozšiřování znalostí a k řešení stávajících problémů, bojovat proti projevům revizionismu a oportunismu. Vytvořit podmínky pro obnovení internetového vysílání radia a televize, zlepšit kvalitu stranického tisku a HaNo.
Zadat úkol k vytvoření jednotné mládežnické organizace strany.
Připravit pro jednání X. sjezdu návrh nových Stanov strany. Zajistit fungování vnitrostranické demokracie a demokratického centralismu. Přijmout opatření ke stabilizaci organizací vzhledem ke změnám ve stávající členské základně.
Děkuji za pozornost a přeji vám všem při příležitosti 95. výročí založení strany pevné zdraví a pevnou víru v komunistické ideály!

Jiří Bulka