Novoroční projev soudruha Kim Čong Una

Vážení občané a sloužící mužstvo lidové armády v celé zemi, drazí krajané, vážení soudruzi a přátelé!

Završujíce rok 2018, ve kterém jsme ozdobili dějiny vlasti, revoluce a národa smysluplnými událostmi, které zanechávají další nesmazatelnou stopu v dějinách, vzhlížíme k novému roku 2019 plni naděje.

U příležitosti nastávajícího nového roku posílám srdečné pozdravy všemu lidu a sloužícímu mužstvu, kteří se plně věnovali věci socialistické výstavby, sdílejíce stejnou mysl a krok s naší stranou v památných dnech minulého roku, a přání, aby domovy po celé zemi přetékaly citem, nadějí a štěstím.

Mé vřelé novoroční pozdravy směřují také ke krajanům na jihu i v zahraničí, kteří sdíleli naši vůli v psaní nových dějin usmíření, jednoty, míru a prosperity národa.

Přeji úspěch v práci hlavám států a dalším zahraničním přátelům, kteří usilují o společenský pokrok a rozvoj a globální mír a spravedlnost.

Soudruzi! Rok 2018 byl historickým rokem, ve kterém ve vnitřní i vnější situaci nastaly pozoruhodné změny a naše socialistická výstavba vstoupila do nové fáze díky linii nezávislosti a strategickému rozhodnutí naší strany.

Třetí plenární zasedání 7. Ústředního výboru strany, které se konalo v dubnu loňského roku, bylo příležitostí klíčového významu při rozvíjení naší revoluce do nové fáze a dalším urychlení postupu socialismu na základě velkého vítězství linie podpory obou front současně. Na cestě náročného boje s vírou v jisté vítězství socialismu náš lid poskytl svým vlastním úsilím pevnou záruku pro obranu své suverenity a dosažení míru a prosperity a mohl postoupit k velkolepému revolučnímu pokroku, aby dosáhl ještě vyšších cílů pro výstavbu prosperující země.

Díky našemu aktivnímu a pozitivnímu úsilí byl na Korejském poloostrově vytvořen mírově orientovaný proud a nadále rostla mezinárodní prestiž naší republiky a uprostřed toho jsme oslavili 70. výročí založení slavné Korejské lidově demokratické republiky v lesku s velkou důstojností a sebedůvěrou.

Prostřednictvím zářijových oslav byla před očima světy plně projevena síla KLDR, která dosáhla ideologické jednoty celé společnosti a jednomyslné jednoty strany a lidu, a která má spolehlivou soběstačnou ekonomiku a schopnost samostatné obrany a horoucí vůle hrdinného korejského lidu bojovat až do konce za vítězství věci socialismu.

V loňském roce všechen lid dále upevnil základy soběstačné ekonomiky povstáním do boje za uskutečnění nové strategické linie strany koncentrovat veškeré úsilí na ekonomickou výstavbu.

Významný a cenný pokrok byl dosažen v boji za uskutečnění orientace národního hospodářství na čučche.Výrobní kapacita komplexu tepelné elektrárny Pukčchang byla pozoruhodně zvýšena, železářské a ocelářské komplexy Kim Čchekův a Hwanghe a další metalurgické provozy budovaly na jejich úspěších při zavádění orientace na čučche ve výrobě, a bylo vyvinuto dynamické úsilí o posílení nezávislých základů chemického průmyslu. Kvalita různých vozidel a výrobků lehkého průmyslu, na které je radost pohledět, protože byly vyrobeny naším úsilím, technologií a zdroji, byla pozvednuta na vyšší úroveň a byla uskutečněna jejich masová produkce a přinášela radost našemu lidu.

Dělnická třída v uhelném průmyslu při obraně životně důležité soběstačné ekonomiky uskutečnila urputnou kampaň pro výrobu v době, kdy bylo vše obtížné, a zemědělský sektor vedl neustálý boj o zvýšenou produkci obilovin, čímž vytvořil mnoho jednotek a zemědělců s vysokými výnosy i za nepřízně počasí.

Muniční průmysl v srdečné odezvě na bojovou výzvu naší strany k soustředění veškerého úsilí na ekonomickou výstavbu vyrobil celou řadu zemědělských strojů, stavebních zařízení, družstevních výrobků a spotřebního zboží, čímž dodal impuls hospodářskému rozvoji a zlepšení životní úrovně lidu.

V loňském roce probíhaly gigantické stavební projekty zaměřené na dodání slávy éře Korejské strany práce podle dlouhodobého plánu a postup ve trojrozměrném a velkém měřítku. To ve skutečnosti demonstrovalo rozhodnou odvahu socialistické Koreje, která nikdy neustupuje tváří v tvář jakýmkoli nepříznivým událostem, ale dosahuje vítězství za vítězstvím důraznějším postupem vzhůru, stejně jako nevyčerpatelný potenciál naší nezávislé ekonomiky.

V souladu s rozhodnutím dubnového plenárního zasedání Ústředního výboru strany o dosažení revolučního obratu v oblasti vědy a vzdělávání představil vědecký a technický sektor cenné výzkumné poznatky vedoucí k urychlení růstu odvětví špičkových technologií a revitalizaci národního hospodářství; úsilí o to, aby se vzdělání stalo moderní a vědeckou silou, podmínky výuky a prostředí byly modernizovány na mnoha univerzitách, institutech, středních a základních školách v celé zemi.

Odvětví umění a kultury vytvořilo a uskutečnilo velké masové tělocvičné a umělecké představení s pozitivní odezvou doma i v zahraničí a živě ukazující pokročilou úroveň umění orientovaného na čučche a jeho mimořádné rysy a přednosti.

Soudruzi!

Prostřednictvím boje minulého roku, který přidal novou stránku hrdého vítězství do kronik naší revoluce, jsme opět byli přesvědčeni o platnosti naší vlastní věci a neporazitelné síle našeho státu. Díky neohroženému boji našeho lidu proti výzvě nespravedlnosti se stálý potenciál našeho státu pro samostatný rozvoj neustále zvyšuje a věc budování silné socialistické země postupuje rychleji.

Využívaje této příležitosti, chtěl bych znovu znovu poděkovat všemu lidu, včetně sloužícího mužstva lidové armády, za to, že nepřetržitě kráčejí vpřed po cestě vítězství, kterou ukázala strana, a vykonal tak zásluhy, které skvěle září v dějinách naší země.

Soudruzi!

Poté, co jsme se stali ostřílenými a mocnými v boji za proslavení nové éry revoluce čučche, naše strana a lid zahajují novoroční pochod plni větší důvěry a ambicí.

V tomto roce jsme konfrontováni s rozšiřováním schopnosti nezávislého rozvoje země, abychom otevřeli jasné vyhlídky na krok vpřed vstříc budování socialismu.

Máme sílu a základy, abychom svým vlastním úsilím urychlili jasnější budoucnost socialismu a k tomuto účelu jsme vyvinuli vlastní strategii a tvůrčí metody. Když tvrdě usilujeme s nezdolným duchem o princip soběstačnosti, věrni nové strategické linii strany, naše síla se zdvojnásobí a sny a ideály našeho lidu se splní.

„Otevřme novou cestu pokroku socialistické výstavby pod vlajícím praporem soběstačnosti!“ – to je heslo, kterého se musíme držet. Měli bychom přinést revoluční vzestup na všech frontách socialistické výstavby tím, že budeme považovat spoléhání na vlastní síly za cenný meč k prosperitě, duch, který byl vždy praporem boje, a hnací sílu pro skok vpřed v celém průběhu korejské revoluce.

Moc nezávislého socialistického hospodářství musí být dále posílena.

Měli bychom se spoléhat na vlastní technické síly a zdroje a na vysoký tvůrčí duch a revoluční nadšení všeho lidu, abychom uspěli v dosahování strategických cílů národního hospodářského rozvoje a vstoupili do nové fáze růstu.

Měli bychom řádně plánovat a důkladně provádět národní operace zaměřené na udržování, posilování a obnovu národního hospodářství jako celku.

Měla by být přijata strategická opatření k plnému využití potenciálu soběstačné ekonomiky a využití nových prvků a hnací síly hospodářského rozvoje, a pracovní síly a materiální zdroje země by měly být zapojeny do ekonomické výstavby nákladově efektivním způsobem. Měli bychom se zaměřit na hlavní vazbu v národně hospodářské práci, obnovit ostatní vazby celého řetězce a podporovat dlouhodobý rozvoj ekonomiky k urychlení její obnovy.

Metody řízení by měly být inovovány, aby uspokojivě realizovaly sjednocené vedení státu nad celkovým hospodářstvím a poskytly plný průchod dobrovolnému nadšení a tvůrčím schopnostem pracujícího lidu. Vláda a další orgány státního a hospodářského vedení by měly zlepšit plánování, tvorbu cen a měnové a finanční řízení v souladu se socialistickým hospodářským zákonem a zajistit, aby ekonomické páky měly pozitivní vliv na obnovu výroby a rozšířenou reprodukci v podnicích. Měly by přizpůsobit struktury a systém práce ke zvýšení efektivity hospodářské práce a podnikům umožnit plynulé obchodní aktivity.

Talentovaný personál, věda a technika jsou našimi hlavními strategickými zdroji a zbraněmi k uskutečnění velkého skoku v socialistické výstavbě.

Stát by měl cílevědomě podporovat výcvik talentů a vědecko-technický rozvoj a zvýšit své investice do nich.

Je třeba zvýšit kvalitu vzdělávání talentovaných pracovníků, kteří převezmou společensko-ekonomický rozvoj, zlepšením obsahu výuky a metod v souladu se světovým trendem rozvíjení vzdělávacích a pedagogických požadavků. Měli bychom stanovit vysoký cíl rozvoje nových technologií a soustředit své úsilí na výzkum klíčových technologií velkého praktického a ekonomického významu, abychom zajistili vedoucí sílu hospodářského růstu. Měli bychom také přijmout institucionální opatření, aby vědecké výzkumné ústavy a podniky v úzké spolupráci mohly podpořit výrobu a technologický rozvoj a posílit intelektuální tvořivost.

Každý sektor v národním hospodářství by měl dát impuls k dosažení cílů pětileté strategie národního hospodářského rozvoje.

Měli bychom napřít primární úsilí ke zmírnění nedostatku elektřiny, abychom dosáhli průlomu při revitalizaci národního hospodářství.

Jedním z nejdůležitějších a naléhavých úkolů v socialistické ekonomické výstavbě pro letošní rok je radikálně zvýšit výrobu elektřiny.

Zaměřením státních investic do elektroenergetického průmyslu na udržení a posílení stávajícího základu a jeho maximálního a efektivního využití k postupné renovaci a modernizaci nezbytně potřebných odvětví a projektů můžeme v současné době zvýšit výrobu elektřiny na maximální roční úroveň.

Musíme podchytit problém s uvolněním zatížení elektřiny jako závazek celého státu, posílit výstavbu vodních elektráren, včetně vodních elektráren Orangčchon a Tančchon, a vytvořit dalekosáhlým plánem kapacitu pro generování přílivové, větrné a atomové energie. Provincie, města a kraje by měly efektivně rozvíjet a využívat různé zdroje energie dostupné ve svých místních oblastech.

Uhelný průmysl je základní frontou v rozvoji soběstačné ekonomiky.

Pouze v případě hromadné produkce uhlí lze vyřešit problém s elektřinou a uspokojit poptávku po palivu a elektřině pro různé sektory národního hospodářství, včetně hutního průmyslu.

Uhelný průmysl by měl zaměřit úsilí především na zásobování tepelných elektráren, aby mohly normalizovat výrobu elektřiny bez přerušení.

Celá země by měla poskytovat aktivní ideologickou a duševní materiální a technickou pomoc uhelným dolům a stát by měl podniknout důrazné kroky k zodpovědnému zajištění zařízení a materiálů potřebných k produkci uhlí a dobrých životních podmínek pro horníky.

Je třeba dosáhnout většího pokroku při zavádění orientace na čučche v metalurgickém a chemickém průmyslu, což jsou dva pilíře hospodářské výstavby.

Metalurgický průmysl by měl snížit výrobní náklady na minimum tím, že zdokonalí vědecké a technologické aspekty procesů vyrábějících železo a ocel a zajistí jejich normální fungování a vypracuje a provede operační plán, který jim poskytne plné množství železné rudy, žáruvzdorných materiálů a železných slitin, aby uspokojily jejich zvýšenou výrobní kapacitu.

Chemický průmysl by měl urychlit budování továrny na výrobu fosfátových hnojiv a zřízení chemického průmyslu C1, rozvíjet průmysl glauberitu a syntetických vláken a přeměnit stávající zařízení a technické procesy na energeticky úsporné a šetřící prací. V letošním roce musí být vynaloženo celonárodní úsilí na chod továren na výrobu chemických hnojiv v plné kapacitě a zvýšení výroby ve Vinalonovém komplexu 8. února.

Železniční a další dopravní odvětví by měly zahájit intenzivní kampaň k posílení disciplíny a zvýšení dopravní a přepravní kapacity, aby se snížilo zatížení dopravy. Strojírenský průmysl by měl modernizovat techniku navrhování a zpracování, aby vyvíjel a vyráběl řadu moderních strojů a zařízení naším vlastním způsobem, aby vyhovovaly našim aktuálním podmínkám.

Radikální zlepšení životní úrovně lidu je pro naši stranu a stát záležitostí nejvyššího významu.

Zemědělská fronta, hlavní cíl útoku v socialistické ekonomické výstavbě, by měla uskutečnit kampaň za zvýšenou produkci.

Vláda a další příslušné sektory musí poskytnout účinné vědecké a technické pokyny pro každý zemědělský proces a poskytnout dostatečné množství materiálů potřebných pro letošní hospodaření, a tak rozhodně zvýšit produkci obilovin. Měly by respektovat názory a zájmy rolníků, mistrů zemědělství, a správně splňovat požadavky socialistického principu distribuce.

Je nutné dodržovat čtyři klíčové faktory, které strana vytyčila pro rozvoj, modernizaci a obnovu chovu zvířat, jako jsou drůbeží farmy, a podporovat společný chov dobytka družstevními farmami a přidruženým chovem zvířat jednotlivými zemědělci k poskytnutí více masa a vajec lidu.

Sektor rybolovu by měl konsolidovat své materiální a technické základy, postavit rybolov a akvakulturu na vědecký základ a chránit a rozšiřovat vodní zdroje k otevření nové cesty pro rozvoj odvětví rybolovu.

Sektor lehkého průmyslu by měl důsledným třímáním praporu modernizace výrobních linek získávat doma vše potřebné pro výrobu a zlepšování kvality, vyrábět a dodávat různé druhy spotřebního zboží, které lid upřednostňuje, a zajistit, aby provincie, města a okresy modernizovaly provozovny na výrobu koření a další místní provozy a udržovaly jejich pravidelné fungování spoléháním na místní suroviny a další zdroje.

V letošním roce bychom také měli odvážně prosazovat rozsáhlé stavební projekty pro národní prosperitu a blahobyt lidu.

Celá strana, celá armáda a všechen lid by měli změnit okres Samčijon v příkladné moderní horské město, ideální socialistickou obec, a dokončit na nejvyšší možné úrovni stavební projekty, které by představovaly současnou éru, včetně pobřežní turistické oblasti Wonsan-Kalma a dalších nových turistických oblastí. Je důležité neustále zdokonalovat architektonické navrhování a metody výstavby a zajistit domácí výrobu a lepší kvalitu dokončovacích materiálů tak, aby byly všechny architektonické struktury budovány skvěle a v našem vlastním stylu a poskytly našemu lidu kultivovaný a šťastný život. S rozsáhlými stavebními projekty na národní úrovni musíme budovat kapacitu výroby cementu a dalších stavebních materiálů podle plánu.

Musíme vyvíjet aktivní úsilí při provádění úkolů pro druhou fázi kampaně obnovy lesů, zlepšit terénní úpravy, správu měst a správu silnic a podniknout veškerá preventivní opatření proti znečištění životního prostředí.

Všechny sektory a všechny jednotky by měly splňovat své kvóty národního hospodářského plánu ve všech jeho ukazatelích rozpoznáním a získáním každé poslední rezervy, možnosti a potenciálu a zvýšením produkce a praktického hospodářství.

Politicko-ideologická síla našeho socialistického státu musí být navýšena všemi možnými způsoby.

Je nutné sjednotit široké sekce mas pevně kolem strany důkladným uplatňováním pohledu na lid orientovaného na čučche, filozofie orientované na lid, ve stranické a státní činnosti.

Stranické a vládní orgány a organizace pracujícího lidu by měly poskytnout nejvyšší a absolutní prioritu lidu při jakémkoli plánu a jednání; měly by naslouchat jeho upřímným názorům, upřednostňovat jeho přání a vše pro něj prospěšné a snažit se je uskutečnit bez jakýchkoli podmínek. Kdykoli a za každých okolností se musí věnovat nesobeckým a oddaným snahám o dobro lidu, přímo soustředit pozornost na jeho živobytí a zajistit, aby všichni měli prospěch z politiky náklonnosti a důvěry, politiky zahrnutí všech a péče o všechny. Měly by zintenzivnit boj za vymýcení jak závažných, tak nepatrných případů zneužití moci, byrokratismu a korupce, které mohou způsobit zmatek v harmonickém celku strany a mas a podkopat socialistický systém.

Jakkoli se situace a okolnosti mohou změnit, členové strany a všichni ostatní pracující musí uchovávat princip našeho státu na prvním místě jako součást své víry a urychlit socialistickou ekonomickou výstavbu naším vlastním způsobem. Měli by oslavit velké dějiny země prací s upřímnou oddaností a vlasteneckou touhou pro rozvoj své vlasti vlastním úsilím před očima světa, skvělou zemi socialismu, kterou bránili z generace na generaci.

Musíme urychlit budování socialistické civilizace.

Revoluční zvyk studovat a způsob kulturního a citového života by měly být nastoleny napříč společností, aby všechen lid ovládl všestranné znalosti a kulturní výsledky, jak to vyžaduje rozvoj doby. Odvětví umění a literatury musí vytvářet nádherná díla, včetně filmů a písní, které odrážejí dobu a skutečnost a dotýkají se hlubokých citů lidu, čímž obohacují duchovní a kulturní bohatství národa a dávají silný podnět dnešnímu velkolepému revolučnímu pochodu.

Měli bychom zajistit, aby si všechen lid uvědomil výhody systému socialistického veřejného zdravotnictví, modernizací továren na farmaceutické a zdravotnické přístroje, modernizací zdravotnických zařízení a zvýšením úrovně zdravotnických služeb. Masové sportovní aktivity by měly být energicky prováděny a specializované sportovní techniky vyvinuty k zajištění toho, že bude celá země překypovat nadšením a optimismem a sportovci budou nadále představovat moudrost a sílu Korejců na mezinárodních soutěžích.

Měli bychom zahájit silný nápor k nastolení socialistického způsobu života a zušlechtění mravní disciplíny, a tak zajistit, aby nevznikly žádné amorální a nekulturní praktiky, které by byly v rozporu s citem a estetickým pohledem našeho lidu. Tak můžeme celou společnost přeměnit ve velkou, harmonickou rodinu, naplněnou morální dokonalostí a něžnými city.

Národní obranyschopnost musí být upevněna.

Lidová armáda musí spolehlivě bránit stranu a revoluci a bezpečnost země a lidu a nepřetržitě provádět zázračné výkony na všech místech socialistické výstavby jako v minulosti důsledným dodržováním čtyřbodové politiky pro její rozvoj v mocnou armádu. Tak musí plně prokázat sílu revoluční armády, neporazitelnou sílu armády naší strany.

Korejské lidové vnitřní bezpečnostní síly, jak náleží rudému štítu revoluce, musí bránit na život a na smrt naši stranu, systém a lid, a Dělnicko-rolnické rudé gardy musí v tomto roce 60. výročí svého založení provést obrat v posilování své bojové efektivity.

Mocná schopnost sebeobrany je základním kamenem existence státu a zárukou zachování míru.

Muniční průmysl by měl na jedné straně trvale zvyšovat kapacitu národní obrany na kapacitu světově nejvyspělejších zemí zintenzivněním úsilí o vytvoření čučchejského a moderního obranného průmyslu, a tedy zajistit mír na Korejském poloostrově silou zbraní, a na druhé straně by měl aktivně podporovat hospodářskou výstavbu.

Za účelem úspěšného uskutečnění bojových úkolů, kterým čelíme v letošním roce, musí funkcionáři, vedoucí členové revoluce, zdvojnásobit úsilí a bojovat s odhodláním a odvahou.

Není to nikdo jiný než masy lidu, kdo tvoří hybnou sílu a je zodpovědný za uskutečňování politiky naší strany a zná skutečné podmínky lépe než kdokoli jiný. Funkcionáři by se měli vždy ponořit do pulzující reality, vidět všechno na vlastní oči a provádět komplexní analýzu stavu věcí; měli by jít hluboko mezi masy, být s nimi a žít s nimi a motivovat je k vyřešení problémů, pokud existují. Měli by stanovit své ideály a ambice v souladu s plány strany a neustále zlepšovat své praktické schopnosti a rozšiřovat svůj horizont; tímto způsobem by se měli stát kompetentními organizátory a praktickými pracovníky, kteří vyvíjejí trvalé úsilí o dosažení dokonalého souladu se standardem požadovaným stranou. Měli by se vrhnout do jakkoli náročného úkolu, uvažovat celým svým srdcem, jak přinášet prospěch zemi a lidu, pracovat i beze spánku pro vlast a lid, a snažit se najít smysl své práce ve šťastném smíchu lidí.

Dnes by mladí lidé měli hrát významnou úlohu při prosazování socialistické výstavby.

Stejným způsobem, který v posledních letech vyvíjeli, aby vytvořili legendární příběhy nové éry v odezvě na bojovou výzvu strany, měli by proslavit svůj titul předvoje na revolučních místech, kde strana požaduje, aby byli. V současné neklidné době by se měli stát průkopníky nových technologií, tvůrci nové kultury a průkopníky pro velký skok vpřed; měli by zajistit, že mladistvá síla a vytrvalost bude překypovat všude, kde pracují.

Je třeba rozhodně zvýšit roli stranických organizací.

Stranické organizace na všech úrovních by měly politicky a ideologicky pracovat pokrokově v souladu s požadavky doby a rozvíjející se revoluce, aby náš lid plně projevil sílu svého nezdolného ducha na všech frontách socialistické výstavby. Měly by dát podnět administrativním a ekonomickým funkcionářům, aby mohli narýsovat plány a poskytovat vodítko pro zodpovědnou realizaci politiky strany a zažehnout horlivost pro kolektivní inovace a hospodářskou soutěž ve svých sektorech a jednotkách. Provinční, městské a okresní výbory strany by měly vést silný boj k přinesení obratu v rozvoji zemědělství, vzdělávání a místního průmyslu.

Soudruzi!

Loňský rok byl strhujícím rokem, ve kterém jsme byli svědky dramatické změny bezprecedentní v dějinách národního rozdělení, trvajícího déle než 70 let.

S odhodláním nastolit éru národního usmíření, míru a prosperity ukončením abnormálního stavu na Korejském poloostrově, který trpěl neustálou válečnou krizí, jsme přijali aktivní a odvážná opatření, aby se uskutečnil velký obrat v severo-jižních vztazích od počátku loňského roku.

Je bezprecedentní, že se během jednoho roku uskutečnila tři kola mezikorejských vrcholných setkání a rozhovorů za velkých očekávání a zájmu lidu doma i v zahraničí, což jasně ukázalo, že severo-jižní vztahy vstoupily do zcela nové fáze.

Pchanmundžomská deklarace, Zářijová pchjongjangská společná deklarace a severo-jižní dohoda ve vojenské oblasti, které byly přijaty v odrazu pevné rozhodnosti a vůle ohlásit éru míru, ve které už neexistuje válka na Korejském poloostrově, mají velký význam jako skutečné deklarace o neútočení, ve kterých se sever a jih zavázaly k ukončení bratrovražedné války založené na síle zbraní.

Zatímco sportovci severu a jihu prokázali moudrost a sílu národa společným vstupem do mezinárodních soutěží, umělci navštívili Pchjongjang a Soul, aby rozžehli nadšení pro národní usmíření a znovusjednocení.

Uskutečnili jsme první významný krok směrem ke společné prosperitě národa podporou projektů spolupráce v různých oblastech, včetně železnic, silnic, lesnictví a veřejného zdraví, a zároveň rozhodně překonali řadu překážek a obtíží.

Překvapivé změny, ke kterým došlo v mezikorejských vztazích v minulém roce, přesvědčily všechny spoluobčany, že když spojí mysl a úsilí, mohou přeměnit Korejský poloostrov ve skutečný domov národa, který je nejmírovější a bude navždy prosperovat.

Přestože se jednalo o počáteční krok, sdružené záměry a moudrost severu a jihu jistě obrátily mezikorejské vztahy od nanejvýš extrémní nedůvěry a konfrontace ke vztahům důvěry a usmíření a v krátké době učinily překvapující úspěchy, které byly v minulosti nepředstavitelné. Jsem s tím velmi spokojen.

V novém roce 2019 bychom měli učinit větší kroky ve svých snahách o posílení mezikorejských vztahů, dosažení míru a prosperity a znovusjednocení země na základě drahocenných úspěchů, kterých jsme dosáhli v loňském roce a které byly nádherně ozdobeny nebývalými událostmi.

Všichni občané by měli vysoko třímat heslo „Ohlasme rozkvět míru, prosperity a znovusjednocení Korejského poloostrova důkladným provedením historických severo-jižních deklarací!“

Je naší vytrvalou vůlí vymýtit vojenské nepřátelství mezi severem a jihem a učinit z Korejského poloostrova stálou a trvalou zónu míru.

Sever a jih, jak se dohodly, by měly přijmout praktická opatření pro aktivní odstranění vojenského nepřátelství na celém Korejském poloostrově, zahrnuje v to zemi, vzdušný prostor i moře, v návaznosti na jejich konec jako oblastí konfrontace.

Vzhledem k tomu, že sever a jih se zavázaly prosazovat cestu míru a prosperity, tvrdíme, že společná vojenská cvičení se zahraničními silami, která představují zdroj zhoršení situace na Korejském poloostrově, by již neměla být povolena a zavádění válečného vybavení včetně strategických aktiv zvenčí by mělo být zcela přerušeno.

Rovněž je zapotřebí aktivně podporovat mnohostranná jednání o nahrazení současného příměří na Korejském poloostrově mírovým mechanismem v úzkém kontaktu se signatáři dohody o příměří tak, aby byla položena trvalá a zásadní mírumilovná základna.

Všichni spoluobčané by se měli sjednotit jako jeden muž, vědomi si toho, že pánem míru na poloostrově je náš národ, abychom mohli vést silný boj k zabránění a zmaření všech kroků, které ničí mír a podněcují vojenské napětí na této zemi.

Mezikorejská spolupráce a výměny by měly být všestranně rozšířeny a rozvíjeny, aby bylo možné upevnit národní usmíření a jednotu a všichni spoluobčané mohli prakticky těžit ze zlepšených severo-jižních vztahů.

V současné době jsme ochotni obnovit Kesongský průmyslový park a turistický areál hory Kumgang bez jakýchkoliv předběžných podmínek a nic za to nechceme, vzhledem k těžkým podmínkám obchodníků z jižní strany, kteří vstoupili do Kesongského průmyslového parku, a touze jižních krajanů, kteří dychtí navštívit slavnou horu národa.

Když sever a jih pevně spojí ruce a spolehnou se na jednotnou sílu krajanů, žádné vnější sankce a tlak, výzvy a zkoušky nám zabrání v našem úsilí o otevření široké cesty k národní prosperitě.

Nikdy nebudeme tolerovat vměšování a zásahy vnějších sil, které brání národnímu usmíření, jednotě a znovusjednocení s osnovou podřízení mezikorejských vztahů jejich chutím a zájmům.

Sever a jih by neměly promarnit dnešní příznivou atmosféru, kdy zájem všech občanů a snaha o znovusjednocení bezprecedentně rostou, ale aktivně usilovat o nalezení plánu mírového znovusjednocení založeného na celonárodní dohodě a přímém upřímném úsilí k tomuto cíli.

Všichni spoluobčané na severu, na jihu i v zahraničí by měli ve vysokém duchu dále zrychlovat celonárodní pokrok při provádění severo-jižních deklarací, a tak oslavit tento rok jako historický, v němž dojde k další radikální změně ve vývoji mezikorejských vztahů a uskutečnění věci národního znovusjednocení.

Soudruzi!

V loňském roce naše strana a vláda naší republiky vyvinuly zodpovědné úsilí o zajištění míru a bezpečnosti ve světě a rozšíření a posílení přátelství s různými zeměmi.

Tři naše návštěvy v Čínské lidové republice a návštěva kubánské delegace v naší zemi byly pozoruhodnými událostmi v posilování strategické komunikace a tradičních vazeb přátelství a spolupráce mezi socialistickými zeměmi.

V loňském roce byly uskutečněny časté návštěvy a výměny na stranické, státní a vládní úrovni mezi KLDR a mnohými zeměmi světa, což vedlo k prohloubení vzájemného porozumění a potvrdilo postoj a vůli podporovat zdravý rozvoj mezinárodního společenství.

Historické, vůbec první setkání na nejvyšší úrovni mezi KLDR a USA a rozhovory vedly k dramatickému obratu bilaterálních vztahů, dříve nejnepřátelštějších na zemi, a významně přispěly k zajištění míru a bezpečnosti Korejského poloostrova a regionu.

Je neměnným postojem naší strany a vlády naší republiky a mou pevnou vůlí nastolit nový bilaterální vztah, který splní požadavky nové éry, jak je vyjasněno ve Společném prohlášení KLDR-USA z 12. června, budovat trvalý a trvalý mírový režim a pokročit směrem k úplné denuklearizaci.

V souladu s tím jsme deklarovali doma i v zahraničí, že už nebudeme vyrábět ani testovat jaderné zbraně, ani je používat a nerozšiřovat, a přijali jsme různá praktická opatření.

Pokud Spojené státy budou reagovat na naše aktivní, předešlé úsilí, důvěryhodnými opatřeními a odpovídajícími praktickými akcemi, bilaterální vztahy se budou skvěle vyvíjet rychlým tempem prostřednictvím procesu přijetí rozhodnějších a epochálních opatření.

Nemáme v úmyslu být posedlí a udržovat nehorázný minulý vztah mezi oběma zeměmi, ale jsme připraveni jej co nejdříve napravit a pracovat na vytvoření nového vztahu v souladu s touhou obou národů a požadavky rozvíjející se doby.

Jak dokazuje realita severo-jižních vztahů, která v loňském roce učinila rychlý pokrok, není pro ochotné srdce nic nemožné a partneři dialogu dosáhnou cílů, které jsou vzájemně prospěšné, pokud budou předkládat spravedlivé návrhy na principu vzájemného uznání a respektu, otevřeným zřeknutím se svého umíněného naléhání a jednání s řádným postojem a vůlí k vyřešení problémů.

Chci věřit, že naše vztahy se Spojenými státy přinesou tento rok dobré ovoce, protože mezikorejské vztahy zaznamenaly obrovský obrat díky úsilí obou stran.

Jsem toho názoru, že když jsme se v červnu minulého roku setkali a jednali s prezidentem Spojených států amerických, vyměnili jsme si konstruktivní názory a dospěli jsme k dohodě o porozumění pro zkratku k odstranění vzájemných obav a vyřešení spletitých problémů.

Jsem připraven se kdykoli znovu setkat s prezidentem USA a vynasnažím se dosáhnout výsledků, které by mezinárodní společenství mohlo přivítat.

Ale pokud Spojené státy nedodržují slib, který učinily před očima světa a nesprávně odhadují trpělivost našeho lidu, pokoušejí se nám jednostranně něco vnutit a tvrdošíjně lpí na uložení sankcí a tlaku proti naší republice, možná budeme nuceni nalézt nový způsob obrany suverenity země a nejvyšších zájmů státu a dosažení míru a stability Korejského poloostrova.

Stabilizovaná situace na Korejském poloostrově a v regionu není nikdy něčím, co bylo vytvořeno snadno, a země, které opravdu touží po míru, mají společnou povinnost zachovat současnou situaci. Sousední země a mezinárodní společenství musí podporovat náš upřímný postoj a úsilí o podporu pozitivního vývoje situace na Korejském poloostrově a bojovat proti všem praktikám a výzvám, které ničí mír a odporují spravedlnosti.

Naše strana a vláda naší republiky budou i nadále posilovat jednotu a spolupráci se socialistickými zeměmi a rozvíjet vztahy se všemi zeměmi, které jsou nám přátelské, s ideály nezávislosti, míru a přátelství.

Soudruzi!

Zahajujeme pochod nového roku a znovu posilujeme své odhodlání nezištně pracovat v zájmu své země, své vlasti, v zájmu šťastnějšího smíchu budoucích generací.

S pocitem oprávněné hrdosti, se kterým shrnujeme výsledky minulého roku, kdy jsme navzdory brutální hospodářské blokádě a sankcím věřili ve svou sílu a vydláždili vlastní cestu vpřed a dosáhli rychlého rozvoje, jsme znovu byli přesvědčeni o pravdě: bez jakékoli vnější podpory a pomoci jsme plně schopni se dynamicky rozvíjet cestou socialismu našeho stylu, spoléhajíce se na obrovské síly a úsilí našeho lidu.

Také v tomto roce budeme ve svém pokroku čelit neustálým překážkám a výzvám, ale nikdo nebude schopen změnit naše odhodlání a vůli a zastavit náš rázný pochod a náš lid bude úspěšně uskutečňovat své krásné ideály a cíle.

Pracujme všichni energicky a s jednotou vůle a mysli pro prosperitu a rozvoj skutečně lidové země, socialistické vlasti!

Pchjongjang, 1. ledna čučche 108 (2019) (KCNA)
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp
(zvýrazněno redakcí KLDR.info)