Před 150 lety

se 22. dubna 1870 v Simbirsku (carském Rusku) narodil jeden z největších vůdců komunistického a dělnického hnutí – Vladimír Iljič Uljanov – Lenin.

Vladimír Iljič Lenin.
Jeho obrazy a sochy jsou po celém světě uctívány a chráněny. Staví se dokonce i nové pomníky tomuto vůdci pracujících…

Od mládí se Lenin účastnil revolučního boje. Jeho starší bratr byl popraven za pokus o atentát na cara Alexandra III (1887).
V roce 1891 Lenin ukončil studium práv a hned poté začal pracovat v Samaře. Po přechodu do Petrohradu v roce 1893 ho jeho zkušenosti s útiskem rolnictva v Rusku společně s revolučním učením Plechanova přivedly k revolučním skupinám.
V dubnu 1895 vycestoval do zahraničí, aby se seznámil s revolučním hnutím v Evropě a zvláště, aby se setkal se skupinou Osvobození práce vedenou Plechanovem. Po pěti měsících v zahraničí, naplněných cestováním ze Švýcarska do Francie a Německa, prací v knihovnách a s novinami na cestách, se Lenin vrátil do Ruska a přivezl sebou aktovku s dvojitým dnem plnou marxistické literatury.
Po návratu do Ruska spolu s Martovem založil Svaz boje za osvobození dělnické třídy, sdružující tehdejší petrohradské marxistické kroužky. Tato skupina podporovala stávky a odborářskou činnost, rozšiřovala marxistickou literaturu a vyučovala v dělnických vzdělávacích kroužcích. V Petrohradě se seznámil s Naděždou Krupskou.

Dílo Lenina je nesmrtelné.

V noci 8. prosince 1895 byl zatčen a odsouzen k 15 měsícům vězení. V roce 1897, po vypršení trestu vězení, přidalo samoděržaví další tři roky, za pokračující psaní a organizační činnost za pobytu ve vězení. Lenin byl poslán do vyhnanství do vesnice Šušenskoje na Sibiři. Brzo byla pro svoji revoluční činnost do vyhnanství poslána i Krupská, kde pak společně pracovali na organizování strany, na monumentálním díle Rozvoj kapitalismu v Rusku a na překladu díla Sydney a Beatrice Webových Průmyslová demokracie.
Po uplynutí vyhnanství emigroval Lenin do Mnichova s cílem sjednotit Ruskou sociálně demokratickou dělnickou stranu, která byla po policejní perzekuci po prvním kongresu strany v roce 1898 rozehnána. Založil revoluční noviny Jiskru.
V roce 1917 přivedl sověty dělnických, rolnických a vojenských zástupců k moci. V roce 1919 založil celosvětovou Komunistickou internacionálu. V roce 1921 zavedl Novou ekonomickou politiku (NEP).

Plakát připomíná dva první přijaté zákony sovětskou rolnicko-dělnicko-vojenskou lidovou vládou: Dekret o míru a o půdě

Až do roku 1922 byl předsedou sovětské vlády – Rady lidových komisařů RSFSR. Během roku 1922 prodělal řadu záchvatů, které mu zabránily aktivně pracovat ve vládě. Následně v důsledku špatného zdraví (především v důsledku atentátu, kdy byl 30. srpna 1918 těžce zraněn) odstoupil do pozadí. Pomáhal dál radou a diktoval poslední své myšlenky.
V konci svého života – koncem roku 1922 a v roce 1923 napsal (nadiktoval) Lenin svoje poslední práce, ve kterých shrnul program boje proti byrokratizaci komunistické strany a sovětského státu. Tyto drobné leč obsahem významné práce jsou známy pod shrnujícím názvem Leninova závěť.
Lenin za svůj krátký život (54 let) napsal neuvěřitelné množství prací, které mohou sloužit pracujícím v boji za spravedlivý svět ještě po staletí. Sebrané spisy tvoří tisíce stran ve více jak 50 svazcích. Byly přeloženy téměř do všech jazyků světa.
K nejznámějším dílům jen namátkou patří: Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (vyšla v červnu 1920); Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu (napsaná v červnu 1916 a poprvé zveřejněna o rok později); Kdo jsou „přátelé lidu“ a jak bojují proti sociálním demokratům (napsal na jaře 1894); Levičáctví – dětská nemoc komunismu (napsal v květnu 1920, jedna z prací, které by měli znát funkcionáři KSČM právě i dnes!); Stát a revoluce (napsáno v září 1918); Tři zdroje a tři součásti marxismu (práci napsal Lenin k třicátému výročí úmrtí Karla Marxe. Byla uveřejněna roku 1913 v časopisu Prosvěščenije); Úkoly proletariátu v naší revoluci (napsáno v dubnu 1917); Dubnové teze (spis, který napsal roku 1917, je rozpracováním stranické taktiky pro přechod politického vývoje v Rusku od revoluce buržoazně demokratické k revoluci socialistické); Co dělat? (napsal na přelomu let 1901 a 1902. V této práci Lenin vyzývá k vytvoření revoluční, jednotné avantgardní strany pracujících, která bude hájit zájmy dělnické třídy vytvořením diktatury proletariátu).

Žádné ozvučení, žádný internet ani mobily… Lidé přišli na Lenina. Jemu naslouchali, jemu věřili a za ním také šli.

Ve všech Leninových dílech tvoří politický základ nového spravedlivého uspořádání světa – úplné odbourání soukromého vlastnictví výrobních prostředků a kolektivizace zemědělství a drobné výroby. Zemřel 21. ledna 1924.
Rozsah Leninova díla je tak obrovský, že jej asi v současnosti u nás mnoho lidí nezná, i když skýtá nejen studnici objektivně správných názorů a metodu poznání, ale po boku Marxe a Engelse a dalších, zůstává i 150 let po své smrti největší osobností dělnického revolučního hnutí v historii lidstva.

Lidé na celém světě si 22. dubna připomenuli 150. výročí narození génia.

Využijme dnešní „karantény“ a internetu k zopakování a připomenutí si moudrostí tohoto génia.
MiHav