S prázdnikom

Vážení soudruzi!
Běloruští komunisté vám srdečně blahopřejí k 103. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
V předvečer tohoto historického data jsme se ocitli v čele boje proti imperialismu, jehož nejagresivnější oddíly Západu, zahájily hybridní válku proti běloruskému lidu, ve snaze nahradit stávající vedení státu kolaborantským.
Dělníci v naší vlasti však nereagovali na výzvy ke stávkám, nepovažovali za správné použít takovéto mimořádné zbraně proletariátu v zájmu neofašistických zotročovatelů. Rolníci se zapojili do mimořádně bohaté sklizně, pěstované obětavou prací v souladu
s účinnou agrární politikou prezidenta. Učitelé a lékaři klidně a profesionálně – připravili nový školní rok a léčili nemocné.
Na naléhání zahraničních tele-kanálů vyšly s požadavkem „svobody“ do ulic jiné síly – desítky tisíc podnikatelů a členů jejich rodin, většinou maloburžoazních, které dozrály při budování tržní ekonomiky státního kapitalistického režimu.
Představitelé jejich požadavků, čtyři prezidentští kandidáti, kteří se postavili proti Alexandru Lukašenkovi ve volbách 9. srpna 2020 – rozšifrovali ve svých programech abstraktní požadavek na svobodu jako „svobodu podnikání“. Jediným spojencem neofašistického agresora, jeho „pátou kolonou“, byla tedy místní buržoazie. A tzv. „barevná revoluce“ vůbec nebyla revolucí, ale kontrarevolucí, protože se pokoušela realizovat stejné spojení západních a místních reakčních sil, které zničily státní struktury Sovětského svazu a nyní ne bez úspěchu přizpůsobily rozptýlené buržoazní republiky vytvořené na jeho bývalém území jejich plánům na dobytí nerozdělené nadvlády světa
a především obklíčení jejich geostrategického nepřítele – Ruska.
Plány agresorů v Bělorusku však byly zmařeny spojením vlastenecké části vládnoucí byrokracie a pracujícího lidu republiky. Ukrajinská verze v Bělorusku nefungovala. Není však důvod domnívat se, že nepřítel přijme svou porážku a nebude se snažit znovu uskutečnit své agresivní záměry v Bělorusku a dalších republikách bývalého Sovětského svazu. Podobná situace se vyvíjí v Kyrgyzstánu a Moldavsku, znovu vypukla válka mezi Ázerbájdžánem a Arménií o Náhorní Karabach.
Z toho, co se stalo v Bělorusku, lze vyvodit závěr: Pouze návrat republik na cestu Velkého října a oživení Svazu sovětských socialistických republik, je spolehlivě ochrání před vyhlídkou, že se stanou obětí imperialistické expanze.
Ať žije Velký říjen – slavná a hrdinská minulost i budoucnost sovětského lidu a naděje celého lidstva!
L. E. Školnikov, první tajemník BRO KSSS
Minsk – město hrdina, 6. listopadu 2020