21. srpen 1968 – okupace anebo internacionální pomoc?

V uplynulých dnech jsme byly opět svědky systematické propagandy ohledně srpnových událostí roku 1968 v Československu, zejména naší „objektivní“ ČT, která nešetřila pořady z jejího repertoáru. Nezapomněla se přitom držet kurzu rusofobie a označovat Rusy jako jediné viníky. Bylo to ovšem vše tak jak nám to bylo prezentováno? 

Plány na rozbiti socialistického tábora včetně ČSSR započaly vlastně ihned po skončeni druhé světové války, Západem, v čele s USA.

„Jde o to najít ´nejlepší formu sblížení´ se socialistickými zeměmi, jíž by ´bylo možno narušit mezinárodní organizaci světové komunistické říše´ a ´zlikvidovat ji zevnitř´.“

F. J. Strauss v první verzi své knihy která vyšla v roce 1965 v Londýně pod názvem The Grand Design.

Ani Vatikán nezahálel. V roce 1968 značně aktivizoval svoji činnost v ČSSR. Podle názorů vedoucích míst ve Vatikánu se neměli katolíci omezovat pouze na náboženskou propagandu, ale měli se zapojovat i do politického dění. Nutno dodat, že po celou dobu antisocialistické propagandy vůči ČSSR byly mimořádně činnými revanšisté z řád sudetských Němců. Těch Němců, které navštěvují někteří naši vládní činitele na jejich srazech a nazývají je „milí krajané“.

V dubnu 1967 spolek sudetských Němců ve Würzburgu vytvořil zvláštní fond pod názvem Veřejná pomoc Sudetům pro financování revanšistické propagandy na podporu antisocialistických sil v ČSSR. Oficiálním iniciátorem založení fondu byl henleinovský fašista a bývalý vedoucí nacistického soudu v Liberci dr. Franz Bohm.

„Nejsme žádné krajanské sdružení. Naše úloha spočívá v tom, abychom byli bojovou organizaci.“

Erich Shellhaus, předseda slezského landsmanšaftu, dne 15. října 1967 v Mohuči.

„Landsmanšafty jsou politické bojové organizace, sloužící obnovení říšských hranic z roku 1937!“

To přednesl Dr. Oskar Eggert, jeden z vůdců sudetoněmeckého landsmanšaftu na setkání revanšistů 2. června 1968 v Kolíně nad Rýnem.

Čím více se u nás blížil srpen tak reakce byla o to víc vidět i slyšet.

Protisocialistické a revizionistické sily se zmocnily tisku, rozhlasu, televize a přeměnily je v tribunu pro výpady, proti KSČ, pro dezorientací dělnické třídy a všech pracujících. Probíhala vlna protisovětské propagandy. Vlna útoku se zvedla ještě více koncem června, kdy kontrarevoluční kruhy zveřejnily prohlášení „2000 slov“, které obsahovalo otevřenou výzvu v bojí proti KSČ a proti ústavní moci.

Vedení strany upozornilo Alexandra Dubčeka na nebezpečí tohoto dokumentu. Všechno to antisocialistické konání u nás přimělo Komunistickou stranu Sovětského svazu a další bratrské strany navrhnout schůzku s vedoucími představiteli KSČ. Ale vedoucí činitelé ÚV KSČ bohužel účast na Varšavské poradě odmítli.

Revizionisté a pravicové síly, využívajíce nerozhodného a kolísavého postoje KSČ, zahájily paušální očerňování veškeré činnosti KSČ v posledních 20 letech odmítajíce její právo řídit společnost a stát. K podkopání vedoucí úlohy KSČ směřovala i hromadná kampaň za odstranění stranických kádrů. V centru i v jiných místech byli odstraněni mnozí zkušení lidé, oddaní straně a dělnické třídě, kteří odvážně bojovali proti fašismu v letech hitlerovské okupace, kteří se aktivně účastnili výstavby socialismu u nás.

Očekávalo se, že předsednictvo ÚV KSČ využije příprav k XIV mimořádnému sjezdu strany aby skoncovalo s balamucením kádrů. Ale nestalo se tak… Naopak pravicové sily využily příprav ke sjezdu k tomu, aby zasadily zlovolné rány zdravým silám strany, dosadily své lidi do okresních a krajských stranických organizací a straně vnucovaly svou politiku.

Tisk, kontrolovaný pravičáky, se otevřeně vměšoval do voleb kandidátů na stranické konference a sjezd. Literární listy, Mladá fronta, Práce, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Zemědělské noviny, Student, Reportér, prováděly nejzběsilejší protisocialistickou propagandu.

Připomínám zde tzv. „Memorandum lidu Československa“, psané organizačním výborem „strany československých spravedlivých socialistů“, o kterém mluvila Mladá fronta 14. června 1968. S neomalenou drzostí autoři tohoto paskvilu prohlásili: „Zákon, který schválíte, musí zakázat veškerou komunistickou činnost, rozpustíme KSČ.“

Po celé zemi se široce propagoval revizionistický projev tajemníka ÚV KSČ Čestmíra Císaře na slavnostním zasedání v Praze, věnovaném 150. výročí narození Karla Marxe. Tyto projevy nesměřovaly k rozvoji marxismu, ale k jeho revizi a likvidaci.

Vedení KSČ mezí tím neudělalo nic pro obhájení ideových pozic komunistické strany. Místo toho se intenzívně povzbuzovaly nacionalistické nálady.

Vedoucí činitelé ČSSR začali přehodnocovat i řadu důležitých principů v oblasti zahraniční politiky. Závazky ČSSR přijaté k Varšavské smlouvě a ve smlouvě se Sovětským svazem.

Vytvořila se taková situace, že se do ČSSR přímo hrnuli ze západních zemí diverzanti, špioni, posílaní k nám imperialistickými rozvědkami. Bylo známo, že západní Německo neuznává a nehodlá uznat hranice, stanovené po válce v Evropě, včetně hranic mezi NDR a SRN. Přes to vše se objevily tendence na sblížení se západním Německem.

V posledních sedmi měsících v té době u nás vznikla celá řada protisocialistických skupin a organizací. Otevřeně kontrarevoluční organizací byl Klub 231 a Klub angažovaných nestraníků, kde se ideovým vůdcem stal Ivan Sviták, který na schůzi, konané na Karlově univerzitě, prohlásil, že v zajmu prosazení zásad demokratizace a k dosažení absolutní svobody nevylučuje ani občanskou válku.

Všechno svědčí o tom, že události byly řízeny organizovanými kontrarevolučními silami, které měly rozsáhlé spojení uvnitř naší země. V důsledku jejích zákeřných a zrádných akcí vzniklo reálné ohrožení socialistických vymožeností v Československu. Proto se Sovětský svaz spolu s vojsky Varšavské smlouvy rozhodl pro vstup na naše území.

Sověti několik dní po 21. srpnu řekli: „Víme, že vstup vojsk naši prestiž v mezinárodním komunistickém hnutí dočasně nepříznivě ovlivnil. Věděli jsme, že tento náš čin vyvolá protisovětskou vlnu ve světě. Věděli jsme, že svět je dezorientovaný a že nás bude odsuzovat. Měli jsme však jenom dvě možnosti. Bud‘ k vám přijdeme, až už budou hory mrtvol a potečou potoky krve, až kontrarevoluce bude už otevřeně řádit…, a potom se nás každý bude ptát, proč jsme přišli tak pozdě. Anebo přijdeme dříve, zabráníme tak možná tisícům mrtvých a proudům krve, i když zpočátku to bude málo lidí chápat a většina nás bude odsuzovat a pomlouvat.

Historie nám však dá za pravdu, prokáže, že náš čin byl z hlediska proletářského internacionalismu správný.“

Emil Rigo, Rudé právo, 12. února 1970

Co by se stalo, nebýt vojenské akce 21. srpna 1968?

Upevnil by se kulturní vliv Západu, zejména Francie a Německa. Následovaly by západoněmecké úvěry. Vznikla by účinná opozice a KSČ by ztratila vedoucí úlohu. Hospodářské a politické reformy by dosáhly značného úspěchu, možná že by se dokonce dostavil i „hospodářský zázrak“. Zdědili bychom jako bonus i kapitalistickou morálku, kde pojem štěstí je spojeno s bohatstvím, kde mladé lidí nechávají snít o kariéře Henryho Forda a dívky o ziskovém manželství. Měli bychom plno nezaměstnaných, zadlužených lidi žijících na pokraji chudoby a tak podobně. A to vše o 21 let dříve…

Tomas Candulas, předseda tiskové komise KSČM Havířov

(Poznámka metéra: Naše generace měla štěstí. Už podruhé v minulém století nás zachránil bratrský Sovětský svaz. Antiúnor se tehdy ještě nezdařil. Mohli jsme pracovat, svobodně žít, plnit si sny a touhy…, přestavěli jsme zemi, rodily se děti, které měly si kde hrát a bezplatně sportovat, půda i nerostné bohatství patřily nám všem, potravinová soběstačnost zajistila zdravý vývoj populace, rozvoj zaznamenala všechna společensky potřebná odvětví; nebyli žebráci a bezdomovci… A tak nenávist a rusofobie neofašistů v našem dnešním popřevratovém parlamentu, je tedy vlastně pochopitelná.)